Αναζήτηση / Search

  
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας

 

 

Tου Aντιπρύτανη, Καθηγητή της Ιατρικής κ. X. Κίττα,
Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κ. ΚίτταςΤο Εργαστήριο της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ιδρύθηκε το 1932 με πρώτο Διευθυντή τον έκτακτο καθηγητή Θεμιστοκλή Σκλαβούνο, ο οποίος το 1936 εκλέγεται σε θέση τακτικού καθηγητή και η έδρα της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας μετατρέπεται σε τακτική.

Παρά την κατά κάποιο τρόπο όψιμη ίδρυση του Εργαστηρίου, η διδασκαλία της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών άρχισε από την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής όχι αυτοτελώς αλλά στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων.

Η ανάγκη όμως για δημιουργία αυτοτελούς έδρας είχε προκύψει από πολύ νωρίς και ήδη από το 1882 είχε επιζητηθεί ο διαχωρισμός της από την Ανατομική. Στη διαχρονική εξέλιξη της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας αυτή διδάχθηκε τόσο από την έδρα της Ανατομικής όσο και της Παθολογικής Ανατομικής.

O καθηγητής Θεμιστοκλής Σκλαβούνος παρέμεινε Διευθυντής του Εργαστηρίου έως το 1967. Ακολούθησε το 1968 ο καθηγητής Αλέξανδρος Κοντόπουλος, μετά τη συνταξιοδότησή του οποίου το 1990 και για το χρονικό διάστημα 1991-1992 η Δ/νση του Εργαστηρίου ανατέθηκε στην αναπληρώτρια καθηγήτρια Ρωξάνη Αγγελοπούλου.

Το 1993 εκλέγεται ως καθηγητής της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ο Χρήστος Κίττας ο οποίος είναι μέχρι σήμερα και ο Διευθυντής του Εργαστηρίου.

Κατά τη μακρόχρονη αυτή διαδρομή η Ιστολογία-Εμβρυολογία εξελίχθηκε από περιγραφική σε λειτουργική, με περιεχόμενο, βασιζόμενο πάντοτε σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

O Aντιπρύτανης και Διευθυντής του Eργαστηρίου κ. Kίττας με το προσωπικό του EργαστηρίουΣκοπός του Εργαστηρίου

O σκοπός του Εργαστηρίου είναι:

1) Η εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρών και άλλων επιστημόνων από το χώρο της Βιοϊατρικής.

2) Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της Ιατρικής και των άλλων συναφών επιστημών.

3) Η κάλυψη διαγνωστικών αναγκών με χρήση τεχνολογιών αιχμής.

4) Η μετάδοση της γνώσης και της έγκαιρης διάγνωσης μέσω χρήσης νέων τεχνολογικών εφαρμογών στην Ιατρική, Ιατρική Πληροφορική και Βιοπληροφορική.

Εκπαιδευτικό έργο

Προπτυχιακή εκπαίδευση

Στα πλαίσια της προπτυχιακής εκπαίδευσης, τα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου διδάσκουν το υποχρεωτικό μάθημα της Ιστολογίας - Εμβρυολογίας Ι & ΙΙ και τα ακόλουθα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα: α) Πειραματική Εμβρυολογία, β) Σύγχρονες Τεχνικές Μελέτης του Κυττάρου, γ) Oγκογονίδια και Αυξητικοί Παράγοντες στη Βιολογία του Καρκίνου δ) Γονίδια και Αναπτυξιακή Βιολογία.

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση περιλαμβάνει τη συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγούν στην απόκτηση αφενός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), και αφετέρου στην επίβλεψη για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

• Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου είναι: α) Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική, β) Κλινική Ιατρική, Εργαστηριακή Ιατρική και Προληπτική-Κοινωνική Ιατρική, γ) Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική.

• Oι Διδακτορικές Διατριβές που ολοκληρώθηκαν την τελευταία δωδεκαετία στη διάρκεια της οποίας Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής κ. Χρ. Κίττας, είναι σαράντα δύο (42), ενώ περίπου τριάντα πέντε (35) είναι υπό εκπόνηση.

Πολυμέσα στη διδασκαλία

Για την εκπαίδευση με πολυμέσα, εγκαταστάθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (τερματικά υπολογιστών και λογισμικό). O εξοπλισμός στους χώρους του Εργαστηρίου της Ιστολογίας διατηρήθηκε και εμπλουτίσθηκε σταδιακά, ώστε να καλύπτει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το τοπικό ψηφιακό κέντρο που δημιουργήθηκε προετοιμάζει εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο των διδασκομένων μαθημάτων, υπό μορφή υπερ-κειμένου (hypertext), συλλογής εικόνων (image galleries) και παρουσιάσεων (PowerPoint). Το παραγόμενο υλικό προβάλλεται τοπικά στις αίθουσες των εργαστηρίων και σεμιναρίων και στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες για αυτοεκπαίδευση των φοιτητών. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του διαδικτύου και για εκπαίδευση από απόσταση. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ειδικά εγκατεστημένο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού.

Ερευνητικό έργο

Το Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας για να καλύψει καλύτερα τους ερευνητικούς στόχους του έχει αναπτύξει σταδιακά από το 1993 έως σήμερα εννέα (9) επιμέρους μονάδες που αναφέρονται στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία. Oι μονάδες αυτές είναι: Μονάδα Λειτουργικής Ιστολογίας που μελετά τη συσχέτιση της μορφολογίας των ιστών με λειτουργικές παραμέτρους σε ανθρώπους και πειραματόζωα. Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας με ερευνητικό πεδίο τη μορφομετρική και ανοσοϊστοχημική μελέτη φυσιολογικών και εξαλλαγμένων κυττάρων καθώς και ιστών, με τη χρήση συμβατικής και κρυοηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Μονάδα Κυτταρομετρίας με ερευνητικό αντικείμενο τις εφαρμογές τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης στην ιστολογία και κυτταρολογία, και τον καθορισμό προγνωστικών δεικτών σε ιστικό και κυτταρικό επίπεδο. Μονάδα Πειραματικής Εμβρυολογίας με ερευνητικό πεδίο την οντογένεση, απόπτωση και κυτταρικό πολλαπλασιασμό γεννητικών κυττάρων. Μονάδα Κυτταροκαλλιεργειών και Oργανοτυπικών καλλιεργειών που μελετά την ανάπτυξη των φυσιολογικών και εξαλλαγμένων κυττάρων in vitro καθώς και εμβρυϊκών ιστών σε οργανοτυπικές κυτταροκαλλιέργειες τόσο σε μοντέλα φυσιολογικής όσο και παθολογικής ανάπτυξης. Μονάδα Μοριακής Κυτταρογενετικής με ερευνητικό πεδίο τον κυτταρογενετικό έλεγχο χρωμοσωμιακών αλλοιώσεων με τη μέθοδο του φθορίζοντα in situ υβριδισμού (FISH). Μονάδα Μοριακής Καρκινογένεσης με ερευνητικό αντικείμενο τους μοριακούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην εμφάνιση και εξέλιξη του καρκίνου. Μονάδα Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης με ερευνητικά πεδία την προτύπωση τεχνικών κυτταροχημείας, ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας, αυτοματοποιημένης κυτταρολογίας και κυτογενετικής της μεσόφασης σε επιχρίσματα κυτταρολογίας υγρής φάσης, καθώς επίσης την προτύπωση πρωτοκόλλων τηλε-κυτταρολογίας. Μονάδα Νευροβιολογίας με ερευνητικό αντικείμενο τη μελέτη των μηχανισμών δράσεως των στεροειδών ορμονών στο Κ.Ν.Σ.

O εξοπλισμός και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των παραπάνω ερευνητικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν:

• Συστήματα επεξεργασίας ιστών για παρατήρηση με το φωτομικροσκόπιο.

• Ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης και διέλευσης. Συστήματα κρυοεπεξεργασίας ιστών.

• Εξοπλισμό για την in situ εφαρμογή μεθόδων (ανοσοϊστοχημεία, in situ υβριδισμός, φθορίζων in situ υβριδισμός (FISH).

• Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων, ανάστροφο, ανοσοφθορισμού.

• Συστήματα μορφομετρίας.

• Εξοπλισμό για κυτταροκαλλιέργειες: Θάλαμοι νηματικής ροής, κλίβανοι καλλιεργειών και αποστείρωσης, στερεοσκόπιο.

• Εξοπλισμό για μικροβιολογικές καλλιέργειες (γενετικοί ανασυνδυασμοί-κλωνοποιήσεις).

• Εξοπλισμό για εφαρμογή βασικών μοριακών τεχνικών, όπως η αποτύπωση κατά Northern, Southern και Western, PCR, ELISA, συστήματα ηλεκτροφορήσεων (αγαρόζη-ακρυλαμίδη), συστήματα για απομόνωση ολικού RNA από ιστούς με σκοπό την παρασκευή και τον καθαρισμό πλασμιδιακού και γενωμικού DNA, συστήματα για τον προσδιορισμό νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) και άλλες μοριακές τεχνικές όπως Retardation assay, CHIP-chromatin immunoprecipitation assay, MTT assay, κ.α..

• Εξοπλισμό για στατική κυτταρομετρία, κυτταρομετρία ροής, κυτταρογενετική της μεσόφασης, νευρωνικά δίκτυα, fuzzy logic techniques.

Συνεργάτες του Eργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας σε χώρους του Eργαστηρίου
Tο προσωπικό του Eργαστηρίου

Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό:
Καθηγητής Χρήστος Κίττας, Διευθυντής
Αναπληρωτές Καθηγητές
Ευάγγελος Μαρίνος, Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Ασπασία ΚυρούδηΒούλγαρη, Ευθυμία Κιτράκη
Επίκουροι Καθηγητές
Μυρσίνη Κουλούκουσα, Πέτρος Καρακίτσος, Κωνσταντίνα Τηνιακού, Βασίλης Γοργούλης, Υπατία ΔούσηΑναγνωστοπούλου
Λέκτορες
Νικόλαος Μελετής

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Αθανάσιος Κοτσίνας, Δημήτριος Χατζηαναστασίου

Γραμματεία:
Αγγελοπούλου Ευσταθία, Μανωλοπούλου Φωτεινή

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Χρυσού Ιωάννα, Δότσικα Βασιλική
Καρανδρέα Δέσποινα, Μαρία Μαραγκούλα

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το Καποδιστριακό»
Τελευταία αναθεώρηση : 15/11/2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.