Αναζήτηση / Search

  
Στεροειδογόνα ένζυμα στα κύτταρα Leydig κατά την εμβρυϊκή περίοδο
Στεροειδογόνα ένζυμα στα κύτταρα Leydig κατά την εμβρυϊκή περίοδο
Στεροειδογόνα ένζυμα στα κύτταρα Leydig κατά την εμβρυϊκή περίοδο
Στεροειδογόνα ένζυμα στα κύτταρα Leydig κατά την εμβρυϊκή περίοδο
Στεροειδογόνα ένζυμα στα κύτταρα Leydig κατά την εμβρυϊκή περίοδο
Στεροειδογόνα ένζυμα στα κύτταρα Leydig κατά την εμβρυϊκή περίοδο
Στεροειδογόνα ένζυμα στα κύτταρα Leydig κατά την εμβρυϊκή περίοδο

 

 

 

Η ανάπτυξη της δραστηριότητας του ενζύμου 3βΗSD στα κύτταρα Leydig του εμβρυϊκού όρχι του αρουραίου. Η οντογένεση της 3βHSD στα κύτταρα του εμβρυϊκού όρχι του αρουραίου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στους ανθρώπινους εμβρυϊκούς όρχεις το mRNA των Ρ450scc και Ρ450 17a είναι περισσότερο την 14η ως 16η εβδομάδα κύησης και ελαττώνεται μεταξύ 20ης και 26ης εβδομάδας κύησης,πράγμα που οφείλεται στους πληθυσμους των κυττάρων Leydig τις χρονικές αυτές περιόδους.

Το ένζυμο 3βHSD

To ένζυμο 3βHSD εκφράζεται στους όρχεις του ποντικού την 1η εβδομάδα της κύησης.Εδράζεται και αυτό στο λείο ενδοπλασματικό δίκτυο. Το γονίδιο αυτού του ενζύμου εντοπίζεται με in situ υβριδισμό με ανιχνευτή hp 3βHSD 63 στην p13 ζώνη του βραχύ σκέλους του χρωμοσώματος 1.

  

ΣΤΕΡΟΕΙΔΟΓΟΝΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ LEYDIG ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης-αντίστροφης τρανσκριπτάσης (RT-PCR) μελετήθηκε η έκφραση των mRNAs για τα βασικά ένζυμα της βιοσύνθεσης των ανδρογόνων,τα οποία είναι:

Το ένζυμο Ρ450 scc

To ένζυμο Ρ450 scc (side chain cleavage) είναι μέλος των οξειδασών του κυττοχρώματος Ρ450.Ανιχνεύεται στον ενδιάμεσο ιστό του όρχι του ποντικού στις 12,5 μέρες της εμβρυϊκής ζωής και καταλύει το πρώτο βήμα βιοσύνθεσης της τεστοστερόνης από χοληστερόλη.Τέλος εμφανίζεται και δρά στα μιτοχόνδρια των κυττάρων Leydig.

Στην εικόνα που παραθέτουμε φαίνεται το μοντέλο κορδέλας του ενζύμου Ρ450scc. 

To ένζυμο Ρ450 17a

Το ένζυμο Ρ450 17a εκφράζεται από τη 13η ημέρα της κύησης.Ανήκει στις Ρ450 οξειδάσες του κυττοχρώματος και εντοπίζεται στο λείο ενδοπλασματικό δίκτυο των κυττάρων Leydig.Το γονίδιο του εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 10.Το ένζυμο Ρ450 17a αποτελεί σημείο διακλάδωσης στη σύνθεση των στεροειδών αφου κατευθύνει την πρεγνενολόνη προς γλυκοκορτικοειδή ή στεροειδή του φύλου.

Το ένζυμο Ρ450 arom

Το ένζυμο Ρ450 arom ανήκει στις Ρ450 οξειδάσες και εδράζεται στο λείο ενδοπλασματικό δίκτυο.Το mRNA του ανιχνεύεται στις 1 εως 17 μέρες μετά τη γέννηση.Υπάρχουν δύο γονίδια που κωδικοποιούν το ένζυμο Ρ450 arom που εδράζονται στο χρωμόσωμα 15.

Στην εικόνα αύτη παρουσιάζεται το μοντέλο κορδέλας του ενζύμου Ρ450 arom. 

To ένζυμο 17 α κετοαναγωγάση

Το ένζυμο 17 α κετοαναγωγάση καταλύει την τελική αντίδραση του σχηματισμού της τεστοστερόνης.Δρα στο λείο ενδοπλασματικό δίκτυο και εξαρτάται από το NADPH.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Το γεγονός της έκφρασης των γονιδίων στους όρχεις του ποντικού τουλάχιστον από τη 13η ημέρα κύησης σημαίνει ότι στους εμβρυϊκους ορχεις τα γονίδια των ενζύμων της στεροειδογένεσης εκφράζονται ήδη από τη στιγμή διαφοροποίησης του του αρσενικού φαινότυπου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ 3βHSD ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ LEYDIG ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΟΡΧΙ ΤΟΥ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ

Το 3βHSD είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή όλων των Δ5 -3β υδροξυστεροειδών σε δ4-3κετοστεροειδή.Συγκεκριμενα μετατρέπει την πρεγνενολόνη σε προγεστερόνη,τη 17 α υδροξύ-πρεγνενολόνη σε 17 α υδροξυπρογεστερόνη,την δεϋδροεπιανδροστερόνη σε ανδροστενεδιόνη και τέλος την ανδροστ-5-εν-β,17β-διόλη σε τεστοστερόνη.

Το ένζυμο ανιχνεύτηκε στα εμβρυϊκα κυτταρα του αρουραίου από τη 15η μέρα της εμβρυϊκης ζωής.Κατα τη διάρκεια της κύησης εμφανίζονται αλλαγές στη δραστηριότητα του ενζύμου.

Στο παρατιθέμενο διάγραμμα παρουσιάζονται οι μεταβολές σε σχέση με την εμβρυϊκη ηλικία της δραστηριότητας του ενζύμου 3βΗSD στα κυτταρα Leydig από όρχεις εμβρύων αρουραίου ηλικίας 17-21 ημερών. 

Η ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ 3βHSD ΣΤΟΥΣ ΟΡΧΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Στους ανθρώπινους όρχεις παρατηρούνται μεταβολές του επιπέδου της τεστοστερόνης τόσο κατά τη διάρκεια της κύησης οσο και μετά τη γέννηση.

Κατά τη διάρκεια της κύησης παρατηρείται αύξηση της τεστοστερόνης στο 2ο μήνα αυτής .Οι μεγιστες τιμές της τεστοστερόνης συνεχίζονται μέχρι το τέλος της κύησης οπότε επέρχεται και ελάττωση.

Μετά τη γέννηση παρατηρείται νέα αύξηση του επιπέδου τεστοστερόνης μέχρι τον 2ο μήνα της ζωής.Ακολουθεί νέα μείωση με συνέπεια το 1ο έτος να παρουσιάζονται χαμηλά επίπεδα.Η διατήρηση των χαμηλών επιπέδων μέχρι την αρχή της ήβης.Η μέτρηση των επιπέδων της τεστοστερόνης του ενηλίκου γίνεται στο 17ο έτος.

Για τη συσχέτιση των προαναφερθέντων μεταβολών της τεστοστερόνης με τις μεταβολές της δραστηριότητας του ενζύμου 3βHSD μελετήθηκε η οντογένεση του ενζύμου με ιστοχημεία-ανοσοϊστοχημεία με αντιορό 3βHSD από ανθρώπινο πλακούντα.

Παρατηρείται λοιπόν αντίδραση αποκλειστικά σε ενδιάμεσα κύτταρα του εμβρυϊκου όρχι κατά το 2ο και 3ο μήνα της κύησης (22η, 28η και 33η εβδομάδα) σύμφωνα με αποτελέσματα που δείχνουν αύξηση του επιπέδου της τεστιστερόνης και μείωση της στο τέλος της κύησης.Απο τον 8ο μήνα μετά τη γέννηση δεν ανιχνεύεται αντίδραση.Μετά την ήβη έχουμε νέο πληθυσμό ανοσοθετικών κυττάρων.

Εργασία που παρουσιάστηκε από το φοιτητή Κολιοφώτη Δημήτριο, με ΑΜ 200100093
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/7/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.