Αναζήτηση / Search

  
Καμπομελική δυσπλασία και γονίδιο SOX9
Καμπομελική δυσπλασία και γονίδιο SOX9
Καμπομελική δυσπλασία και γονίδιο SOX9
Καμπομελική δυσπλασία και γονίδιο SOX9
Καμπομελική δυσπλασία και γονίδιο SOX9
Καμπομελική δυσπλασία και γονίδιο SOX9
Καμπομελική δυσπλασία και γονίδιο SOX9

 

 

Α) Οικογένεια των SOX γονιδίων

Η ανάπτυξη στους ανώτερους οργανισμούς περιλαμβάνει πολύπλοκη γονιδιακή ρύθμιση σε μοριακό επίπεδο. Η αναδυόμενη εικόνα του αναπτυξιακού ελέγχου περιλαμβάνει διάφορες οικογένειες επικρατών ρυθμιστικών γονιδίων που μπορεί να επηρεάσουν την έκφραση γονιδίων στόχων στα μονοπάτια της ανάπτυξης. Μια νέα οικογένεια τέτοιων ρυθμιστών της ανάπτυξης είναι η οικογένεια των SOX γονιδίων. Τα γονίδια SOX παίρνουν το όνομά τους από μία κοινό μοτίβο που ονομάζεται “κουτί SRY”, μία περιοχή ομόλογη στην προσδενόμενη στο DNA περιοχή του SRY, ενός γονιδίου που καθορίζει το φύλο στα θηλαστικά. Όπως το SRY, τα γονίδια SOX παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των θηλαστικών και γενικά των χορδωτών. Τουλάχιστον 12 ανθρώπινα SOX γονίδια έχουν ταυτοποιηθεί και μερικώς χαρακτηριστεί.

Η βασική μεταγραφή των γονιδίων ρυθμίζεται από μεταγραφικούς παράγοντες, πρωτεΐνες που προσδένουν με ειδικές αλληλουχίες DNA που ονομάζονται υποκινητές ή ενισχυτές τοποθετημένες μέσα ή γύρω από το γονίδιο. Εκτός από την προσδενόμενη στο DNA περιοχή, οι περισσότεροι μεταγραφικοί παράγοντες διαθέτουν μια περιοχή διακριτής ενεργότητας που αλληλεπιδρά με άλλες πρωτεΐνες για να επιτύχουν συγχρονισμένο έλεγχο της μεταγραφικής διαδικασίας.

Τα γονίδια HMG ανήκουν σε μια μεγάλη ομάδα γονιδίων στα οποία η περιοχή που προσδένεται στο DNA ονομάζεται “κουτί HMG”, δηλαδή “κουτί συμπλόκου υψηλής ενεργότητας”. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πρωτεϊνών της τάξης HMG. Η πρώτη κατηγορία χαρακτηρίζεται από πρωτεΐνες που διαθέτουν πολλαπλά κουτιά HMG και διαθέτουν γενική συγγένεια για την πρόσδεση DNA ανεξάρτητα από την αλληλουχία του. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την πρωτεΐνη HMG-1, τον παράγοντα UBF και το μιτοχονδριακό παράγοντα μεταγραφής 1 (MT-TF1). Η δεύτερη κατηγορία των πρωτεϊνών της τάξης HMG αποτελείται από αυτές με ένα απλό κουτί HMG και προσδένουν DNA με ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο για τη συγκεκριμένη αλληλουχία τρόπο. Ορισμένα μέλη αυτής της κατηγορίας είναι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τα γονίδια matMc και mat-A1 σε διασταυρώσεις ζυμομυκήτων, τα ρυθμιστικά γονίδια των λευκοκυττάρων TCF-1 και LEF-1, καθώς και τα γονίδια SOX και SRY. Γονίδια σε αυτή την κατηγορία έχουν περίπου 25% ομοιότητα στην αλληλουχία του κουτιού HMG, μήκους 79 αμινοξέων, ενώ η ομοιότητα τους έξω από το κουτί είναι μικρή ως μηδενική. Έχει απευθείας αποδειχτεί για τα SRY, SOX4 και SOX5 ότι αυτές οι πρωτεΐνες προσδένονται στη μικρή αύλακα του DNA στη συναινετική αλληλουχία A/T A/T C A A A G.

Το πρώτο SOX γονίδιο που κλωνοποιήθηκε και χαρακτηρίστηκε επιτυχώς ήταν το γονίδιο SRY και παραμένει το καθοριστικό μέλος της οικογένειας. Τα SOX (SRY-related HMG box) γονίδια αρχικά ταυτοποιήθηκαν από την ομολογία τους με το HMG-κουτί του γονιδίου SRY. Εξ ορισμού, η προσδενόμενη στο DNA περιοχή των γονιδίων SOX είναι το λιγότερο 60% παρόμοιος ή 50% ταυτόσημος με το μήκους 79 αμινοξέων κουτί HMG του γονιδίου SRY. Τουλάχιστον 19 γονίδια SOX έχουν αναγνωριστεί και χωριστεί σε έξι ομάδες (Α-F) σύμφωνα με τη συγγένεια του στις περιοχές HMG. Γονίδια SOX έχουν βρεθεί στη Δροσόφυλλα και σε πολλά σπονδυλωτά, όπως το ποντίκι , το κοτόπουλο,ο γλάρος, ο βάτραχος, η χελώνα, τα μαρσιποφόρα και οι άνθρωποι.

Αν και η πλειοψηφία των ερευνών έχουν επικεντρωθεί στα γονίδια Sox9 του ποντικού, πολλά ανθρώπινα γονίδια έχουν μερικώς χαρακτηριστεί. Εκτός από τα γονίδιο SRY που βρίσκεται στο Y χρωμόσωμα και το SOX3 που βρίσκεται στο X χρωμόσωμα, τα υπόλοιπα ανθρώπινα γονίδια είναι αυτοσωμικά και αυτά στα οποία η χρωμοσωμική θέση έχει προσδιοριστεί είναι διασκορπισμένα μέσα στο γονιδίωμα. Αν και τα γονίδια SOX φαίνεται ότι εκφράζονται με επικρατή τρόπο στους αναπτυσσόμενους όρχεις και στο νευρικό σύστημα, επιπρόσθετες μελέτες απαιτούνται για να προσδιοριστεί να αυτό το εκφραστικό πρότυπο έχει λειτουργική ή εξελικτική έννοια. Πολλά SOX γονίδια , συμπεριλαμβανομένων των SRY, SOX3 και SOX4 είναι γονίδια αποκλειστικά με εξόνια. Το SOX9 διαθέτει τρία εξόνια. Πλήρεις αλληλουχίες cDNA έχουν βρεθεί για τα γονίδια SRY, SOX3 και SOX4 στον άνθρωπο και για τα γονίδια Sry,Sox1, Sox2, Sox3, Sox4, Sox6 και Sox18.

Το γονίδιο SRY είναι το βασικό μέλος της υποομάδας Α και είναι περισσότερο συγγενές με τα γονίδια της υποομάδας Β. Τα καλύτερα μελετημένα μέλη της υποομάδας Β φαίνεται ότι δρουν σαν «αρχιτέκτονες» της ανάπτυξης των νευρώνων. Τα Sox1, Sox2 και Sox3 του ποντικου εκφράζονται σε μεγάλα επίπεδα στα νευρικά εμβρυϊκά κύτταρα, ενώ τα γονίδια Sox2 και Sox3 του κοτόπουλου εκφράζονται στα αδιαφοροποίητα κύτταρα του νευρικού επιθηλίου. Το Sox2 εκφράζεται στους αναπτυσσόμενους ιστούς του οφθαλμού, ενώ μία πρόσφατη έρευνα συνδέει το Sox2 στο κοτόπουλο με την εξειδικευμένη για τους οφθαλμικούς φακούς ρύθμιση του γονιδίου της δ1-κρυσταλλίνης.Το ανθρώπινο SOX2 έχει κλωνοποιηθεί μερικώς και χαρτογραφηθεί στην περιοχή 3q26.3-27 (χρωμόσωμα 3). Επιπλέον, το Sox2 του ποντικού εντοπίστηκε σε σύμπλεγμα με το μεταγραφικό παράγοντα Oct-3 για την προώθηση της μεταγραφικής δραστηριότητας του ινοβλαστικού αυξητικού παράγοντα(FGF-4) στις κυτταρικές σειρές εμβρυϊκού καρκινώματος.

Το SOX3 έχει τη μεγαλύτερη συγγένεια με το κουτί HMG του γονιδίου SRY και πρόσφατες εργασίες πρότειναν ότι το SRY μπορεί στην πραγματικότητα να προέρχεται σαν ένα ομόλογο του SOX3. Στους ανθρώπους το SOX3 έχει ευρεία έκφραση στους εμβρυϊκούς ιστούς, όπως το μυαλό και ο νωτιαίος μυελός, καθώς και σε μερικούς ενήλικους ιστούς. Ένα ασθενής με διαγραφή του SOX3 παρουσίασε αιμορροφιλία και πνευματική καθυστέρηση. Αν και είχε μικρούς όρχεις, ο αρσενικός του φαινότυπος προτείνει ότι το SOX3 δεν είναι απαραίτητο για τον καθορισμό του φύλου. Αυτό το γονίδιο πάντως είναι συνυπεύθυνο για το σύνδρομο Borjesson- Forssman- Lehnmann, μία συνδεόμενη με το X κατάσταση που περιλαμβάνει πνευματική καθυστέρηση, επιληψία και υπογοναδισμό και χαρτογραφείται στην ίδια περιοχή με το γονίδιο SOX3.

Στην υποομάδα C, το γονίδια Sox4 έχει χαρακτηριστεί πολύ πιο εκτενώς από το Sox20, το Sox12 ή το Sox11. Για το Sox11 έχει δειχθεί ότι συμμετέχει σε εξειδικευμένα εκφραστικά πλαίσια νευρικών κυττάρων στο κοτόπουλο. Το Sox4 εκφράζεται στα Τ-λεμφοκύτταρα και στα πρώιμα Β-λεμφοκύτταρα και εμπλέκεται μαζί με τους παράγοντες TCF-1 και LEF-1 στον έλεγχο της διαφοροποίησης των λεμφοκυττάρων. Το Sox4 έχει μια συγγένεια με την DNA αλληλουχία AACAAAG μοτίβο που βρίσκεται στον ενισχυτή ορισμένων γονιδίων για υποδοχείς Τ-λεμφοκυττάρων. Διαθέτει επίσης μια περιοχή πλούσια σε σερίνη και αντιπροσωπεύει το πρώτο SOX γονίδιο που έχει τη χαρακτηριστική δομή ρυθμιστικού παράγοντα μεταγραφής.

Στην υποομάδα D , τα γονίδια Sox5 και Sox6 εκφράζονται και τα δύο στους ενήλικους όρχεις του ποντικού. Το Sox5 εκφράζεται αποκλειστικά στις σπερματίδες του μετα-μειωτικού κύκλου. Οι περιοχές που συνδέονται με το DNA των δύο γονιδίων έχουν συγγένεια με την αλληλουχία AACAAT και η πρόσδεση του Sox5 επάγει ένα λύγισμα στο εκμαγείο του DNA. Το Sox6 εκφράζεται επίσης σε τμήματα του αναπτυσσόμενου νευρικού συστήματος, προτείνοντας έναν πιθανό ρόλο στη διαφοροποίηση και ανάπτυξη του ΑΝΣ.

Το καλύτερα χαρακτηρισμένο ανθρώπινο SOX γονίδιο είναι το SOX9, ένα μέλος της υποομάδας Ε, το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω.

Στην υποομάδα F οι μελέτες επικεντρώθηκαν στα γονίδια Sox17 και Sox18 στο ποντίκι. Η πρωτεΐνη Sox18 διαθέτει μια περιοχή πλούσια σε σερίνη επιπρόσθετα με το κουτί HMG. Η έκφραση του Sox18 περιορίζεται στους λείους και γραμμωτούς μύες στο ενήλικο ποντίκι.

Γενικά, η έρευνα πάνω στα SOX γονίδια είναι ακόμα σε προκαταρκτικά στάδια. Οι περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην απομόνωση και στην εύρεση της αλληλουχίας διαφόρων μελών της οικογένειας, παράλληλα με μελέτες για τη γονιδιακή έκφραση και τις συγγένειες για την πρόσδεση στο DNA. Αυτή η έρευνα έδειξε ότι μέλη της οικογένειας των SOX γονιδίων εμπλέκονται σε πολλές διαφορετικές πτυχές της ανάπτυξης, όπως η διαφοροποίηση του φύλου, η μορφοποίηση των όρχεων, η νευρωνική ανάπτυξη, η διαφοροποίηση των λεμφοκυττάρων και η χονδρογένεση.

Το γονίδιο SRY που βρίσκεται στον κοντό βραχίονα του χρωμοσώματος Y κωδικοποιεί μία πυρηνική πρωτεΐνη-παράγοντα που διαθέτει μία προσδενόμενη στο DNA περιοχή που ονομάζεται κουτί HMG.

Η οικογένεια των γονιδίων τύπου SOX υπάγεται στην υπεροικογένεια των γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες με κουτί ΗMG.Τα γονίδια αυτής της οικογένειας συγκροτούν πρωτεΐνες ικανές να συνδέονται με ειδικές αλληλουχίες DNA. Ομάδες γονιδίων που περιλαμβάνονται είναι οι SOX5/6, SOX2/3, SOX14, SOX4,22 και SOX9/18.Οι ποικιλία αυτών των υποομάδων επιβεβαιώνεται από τις λειτουργικές διαφορές των κωδικοποιούμενων πρωτεϊνών και από τις διαφορές στις αλληλουχίες έξω από το κουτί HMG.

Μεταξύ των γονιδίων SOX και του γονιδίου SRY υπάρχει στενή σχέση, καθώς τα γονίδια SOX Κωδικοποιούν παρόμοιες πρωτεΐνες. Η ομοιότητα στην αλληλουχία του κουτιού HMG είναι το λιγότερο 60 %. Η λειτουργική συσχέτιση των SOX και SRY γονιδίων με ειδική αναφορά στον καθορισμό του φύλου δεν είναι ξεκαθαρισμένη εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, όπως το γονίδιο SOX9.

Από εξελικτική άποψη το γονίδιο SRY διαχωρίστηκε από την ομάδα των SOX γονιδίων πριν από λίγες εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια ακολουθώντας το διαχωρισμό των αδενοειδών μεταγραφικών παραγόντων TCF και LEF.

Β) Γονίδιο SOX9

Β.1) Γενικά για το SOX9

Το γονίδιο SOX9 κωδικοποιεί ένα μεταγραφικό παράγοντα δομικά σχετιζόμενο με των παράγοντα SRY σχηματισμού των όρχεων. Στο ανθρώπινο γονιδίωμα εντοπίζεται στο άκρο του 17q χρωμοσώματος στη θέση SRA1, μία αυτοσωμική θέση που ευθύνεται για τη XY αντιστροφή του φύλου. Το γονίδιο SOX9 εκφράζεται σε πολλούς ενήλικους ιστούς, στους εμβρυϊκούς όρχεις και στον εμβρυϊκό ερειστικό ιστό. Το SOX9 εκφράζεται κυρίως στις μεσεγχυματικές συσσωρεύσεις πριν και κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του χόνδρινου ιστού. Χαρακτηριστικές δομικές περιοχές του εκφραζόμενου πεπτιδίου SOX9 είναι η πρωτεΐνη υψηλής ενεργότητας (high mobility group- HMG) και το C-άκρο της πρωτεΐνης που είναι πλούσιο σε προλίνη, γλουταμίνη και σερίνη. Μεταλλάξεις σε αυτές και σε άλλες περιοχές προκαλούν καμπομελική δυσπλασία. Αντίστοιχο γονίδιο για τα ποντίκια πιθανολογείται ότι είναι το γονίδιο Sox9 στο άκρο του χρωμοσώματος 11. Το εκφραστικό του πλαίσιο και η χρωμοσωμική του θέση συναιρούν στην άποψη ότι είναι το γονίδιο που μεταλλάσσεται στο σκελετικό φαινότυπο Tail- short, που αποτελεί ένα ζωικό μοντέλο για την ανθρώπινη καμπομελική δυσπλασία.

Εικόνα 1: Το χρωμόσωμα 11 στο ποντίκι: 1)Το Sox9 στο ποντίκι εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 11 2) Υπεύθυνο για τη μετάλλαξη Ts (Tail-short) 

Β.2) Λειτουργικός ρόλος του SOX9

Η χονδρογένεση έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμών των χόνδρων (cartilages), αρχικών σκελετικών στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εκμαγεία για τον ενδοχόνδριο σχηματισμό των οστών. Ο σχηματισμός των χόνδρων ξεκινά με τη συγκέντρωση μεσεγχυματικών κυττάρων ακολουθούμενη από τη διαφοροποίηση τους σε χονδροκύτταρα (chondrocytes). Αν και αρκετά είναι γνωστά για τα προϊόντα της τελικής διαφοροποίησης που εκφράζονται από τα χονδροκύτταρα, λίγα είναι γνωστά για τους παράγοντες που εξειδικεύουν τα χονδροκύτταρα. Το πεπτίδιο SOX9 είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας με μια περιοχή υψηλής ενεργότητας (HMG) που εκφράζεται στα χονδροκύτταρα και σε άλλους ιστούς. Κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης , το γονίδιο SOX9 εκφράζεται σε όλους τους αρχέγονους και σε όλους τους ολοκληρωμένους χόνδρους, παράλληλα με την έκφραση το γονιδίου του κολλαγόνου alpha1 (II)(Col2a1), που αποτελεί το κύριο δομικό συστατικό του χόνδρου. Το SOX9 εκφράζεται, επίσης, σε άλλους ιστούς, όπως το κεντρικό νευρικό και το ουρογεννητικό σύστημα. Η λειτουργία του έγκειται στην πρόσδεση σε απαραίτητες αλληλουχίες στο Col2a1 και στο γονίδιο του κολλαγόνου alpha2(XI) (Col11a2) σε ειδικούς για τα χονδροκύτταρα ενισχυτές και μπορούν να τους ενεργοποιήσουν, ώστε να δρουν και σε μη-χονδροκύτταρα. Επιπλέον, ρυθμίζει την έκφραση των γονιδίων Col9a2 και Aggrecan. Όλα αυτά τα γονίδια (Col2a1, Col11a2, Col9a2 και Aggrecan) αποτελούν δείκτες εξειδικευμένους για τα λεμφοκύτταρα.Το SOX9 ταυτοποιείται λοιπόν σαν ρυθμιστικό γονίδιο για τη γενιά των χονδροκυττάρων. Η ρύθμιση αυτή εξαρτάται και από άλλους συμπαράγοντες που θα αναλυθούν παρακάτω. Κατά την απουσία του SOX9 η παύση της διαφοροποίησης συμβαίνει στο στάδιο της μεσεγχυματικής συμπύκνωσης, πράγμα που συναιρεί στην άποψη ενός επιπρόσθετου ρόλου του SOX9 : του ελέγχου της έκφρασης των πρωτεϊνών της κυτταρικής επιφάνειας που απαιτούνται κατά τη συμπύκνωση των μεσεγχυματικών κυττάρων. Γενικά, το γονίδιο SOX9 είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για τη διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων και τη διαμόρφωση του χόνδρινου ιστού.

Β.3) Αλληλεπιδράσεις του SOX9 με άλλα μόρια

Κατ΄αρχήν θα περιγραφεί η πρόσδεση του πεπτιδίου SOX9 με το γονίδιο του κολλαγόνου alpha1(II)(Col2a1).To γονίδιο Col2a1 διαθέτει μία αλληλουχία ενισχυτή μήκους 48 bp που είναι ειδικός για τα κύτταρα του χόνδρου. Το πεπτίδιο SOX9 προσδένεται μέσω της HMG περιοχής του στον ενισχυτή και τον ενεργοποιεί. Αντίστοιχη λειτουργία έχουν και τα πεπτίδια των γονιδίων SOX5 και SOX6 που επίσης συνδέονται με τον ενισχυτή του Col2a1 και μαζί με το SOX9 ενεργοποιούν τον ενισχυτή, καθώς και τα ενδογενή γονίδια Col2a1 και aggrecan. Εκτός από το κουτί HMG τα πεπτίδια L-Sox5 και Sox6 δεν έχουν καμία ομοιότητα με το SOX9 και μάλλον έχουν συμπληρωματική με αυτό λειτουργία.

Άλλο μόριο που αλληλεπιδρά με το SOX9 είναι η πρωτεϊνική κινάση Α(ΡΚΑ) που εξαρτάται από το cAMP. Η ΡΚΑ φωσφορυλιώνει την πρωτεΐνη SOX9 ενισχύοντας έτσι την μεταγραφική της δραστηριότητα και τη σύνδεσή της στο DNA. Επίσης, αλληλεπιδρών μόριο είναι το συγγενές πεπτίδιο της παραθυροειδούς ορμόνης(PTH related peptide-PTHrP)που επίσης εξαρτάται από το cAMP.

Β.4) Καμπομελική δυσπλασία

Η καμπομελική δυσπλασία (CD) είναι μία σπάνια, συχνά θανατηφόρα, συγγενής οστεοχονδροδυσπλασία και συγκεκριμένα νανισμός με κοντά άκρα. Η συχνότητα ποικίλει από 0,05 ως 2 ανά 10.000 γεννήσεις. Υπάρχει σύνδεση της πάθησης με ποικίλες εξωσκελετικές ανωμαλίες που αφορούν το καρδιακό, το αναπνευστικό, το ουρογεννητικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οφείλεται σε μεταλλάξεις και αναδιατάξεις στο γονίδιο SOX9.Αυτές οι μεταλλάξεις διαταράσσουν τη σκελετογένεση και οδηγούν σε ατελή ανάπτυξη των όρχεων οδηγώντας συχνά σε αντιστροφή του φύλου με θηλυκό φαινότυπο σε γονοτυπικά 46XY άτομα. Ο τρόπος κληρονόμησης είναι συνήθως αυτοσωμικά υποτελής και σε σπάνιες περιπτώσεις αυτοσωμικά επικρατής. Κατά συνέπεια, CD αντιστροφή του φύλου προκύπτουν μερικές φορές και από την απλοειδία του SOX9. Η αναλογία εμφάνισης στα δύο φύλα είναι περίπου 1:1. Περίπου 75% των γονοτυπικών ΧY αρσενικών θα εμφανίσουν θηλυκά ή αμφίβολου φύλου γεννητικά όργανα, που ποικίλουν από δισχιδές όσχεο με υποσπαδιάση ως μεγενθυμένη κλειτορίδα.

Χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι οι σκελετικές υποπλασίες και ανωμαλίες που επηρεάζουν το πρόσωπο, το κεφάλι, την ωμοπλάτη, την άκανθα, τη λεκάνη τα άνω και τα κάτω άκρα. Τα άκρα είναι κοντά και συχνά έχουμε δερματικά βοθρία στην περιοχή πριν την κνήμη. Παρατηρείται μακροκεφαλία , με επιπεδωμένες επιφάνειες και ρινικές γέφυρες, ψηλό μέτωπο, χαμηλά τοποθετημένα αυτιά με σχετιζόμενη κώφωση, μικρό στόμα και μικρογναθία. Τα 2/3 των ασθενών θα έχουν ρωγμή του ουρανίσκου. Ο κορμός είναι κοντός και το στέρνο μπορεί να έχει το σχήμα καμπάνας.

Εικόνα 2: Τα κάτω άκρα ενός νεογέννητου με CD. Απεικόνιση του αμφίπλευρου λυγίσματος του μηριαίου και της κνήμης, καθώς και των δυσμορφιών κάθε κάτω άκρου. 

Εικόνα 3: Νεογέννητο με CD. 1) Μακροκεφαλία 2)Επίπεδο πρόσωπο 3)Χαμηλή έκφυση αυτιών 4)Μικρογναθία 5)Λυγισμένα πόδια με προκνημιαίο βοθρίο στο δεξί πόδι 

Εικόνα 4: Ανατομή μηριαίου οστού νεογέννητου με CD με γωνίωση στο πρόσθιο μέρος του 

Η ακτινογραφία αποκαλύπτει στενές στο κάθετο επίπεδο λαγόνιες ακρολοφίες, αγενεσία των ιερών πτερυγίων, υποαναπτυγμένη ισχιοηβική διακλάδωση, λεπτές πλευρές και καθυστερημένη οστεοποίηση.

Εικόνα 5:Ακτινογραφία των κάτω άκρων ενός βρέφους με CD.Απεικόνιση αμφίπλευρου γωνιώδους μηριαίου οστού και κνήμης 

Εικόνα 6: Οπίσθια ακτινογραφία: Απεικόνιση κοντού μηριαίου 

Ο θάνατος στους περισσότερους ασθενείς συμβαίνει στη νεογνική ηλικία. Ο πολύ-υδρος είναι παρόν σε ποσοστό 30%. Άτομα που επιζούν υποφέρουν από διατροφικές δυσκολίες, συριγμό, συσπάσεις, συχνές ωτίτιδες, βρογχίτιδα και φτωχή ανάπτυξη.

Άλλες μη σκελετικές ανωμαλίες περιλαμβάνουν το κεντρικό Ν.Σ.(μακροκεφαλία,υδροκεφαλία,πολυγυρία),το καρδιαγγειακό σύστημα (στένωση της αορτής κτλ.),το ουρογεννητικό σύστημα (υδρονέφρωση κτλ.)

Η διάγνωση μπορεί να γίνει με υπερηχογράφημα μετά από 18 εβδομάδες κυοφορίας. Η γοναδεκτομή χρησιμοποιείται για τη διάσωση των φαινοτυπικά θηλυκών XY ατόμων που κινδυνεύουν από γοναδοβλάστωμα.

Βιβλιογραφία

 1. Prior M. H., Walter A. M. SOX GENES:ARCHTECTS OF DEVELOPMENT . Molecular Medicine, Volume 2, Number 4,July 1996,405-412
 2. Giordano J, Genetic study of SOX9 in a case of campomelic dysplasia, Am J Med Genet;98(2):176-81 2001 UI:21123911
 3. Cameron FJ, Hageman RM, Cooke-Yarborough C,Kwok C, Goodwin LL, Sillence DO, Sinclair AH A novel germ line mutation in SOX9 causes familial campomelic dysplasia and sex reversal. Hum Mol Genet 1996 Oct;5(10):1625-30
 4. Morishita M, Kishino T, Furukawa K, Yonekura A, Miyazaki Y, Kanematsu T, Yamashita S, Tsukazaki T .A 30-Base-Pair Element in the First Intron of SOX9 Acts as an Enhancer in ATDC5. Nagasaki University, School of Medicine, Japan
 5. De Crombrugghe B, Lefebvre V , Behringer RR, Bi W Murakami S, Huang W. Trascriptional mechanisms of chondrocyte differentation. Department of Molecular Genetics University of Texas, USA
 6. Wright E, HARGRAVE MR, Christiansen J, Cooper L, Kun J, Evans T, Gangadharan U, Greenfield A, Koopman P The Sry-related gene Sox9 is expressed during chondrogenesis in mouse embryos. Center for Molecular and Cellucar Biology ,University of Queensland, Brisbane, Australia
 7. Bell DM, Leung KK, Wheatley SC, Ng LJ, Zhou S, Ling KW, Sham MH, Koopman P, Tam PP, Cheah KS SOX9 directly regulates the type-II collagen gene. Department of Biochemistry, University of Hong Kong.
 8. Huang W, Zhou X, Lefebvre V, de Crombrugghe B. Phosphorylation of SOX9 by cyclic AMP-dependent protein kinase A enhances SOX9’s ability to transactivate a Col2a1`chondrocyte-specific enhancer. Mol Cell Biol;20(11):4149-58 2000 UI:20266302
 9. Huang W, Chung UI, Kronenberg HM, de Crombrugghe B. The chondrogenic transcription factor Sox9 is a target of signaling by the parathyroid hormone-related peptide in the growth plate of endochondral bones. Proc Natl Acad Sci USA; 98 (1):160-5 2001 UI:21065189
 10. Bi W, Deng JM, Zhang Z, Behringer RR, de Crombrugghe B Sox 9 is required for cartilage formation. Nat Genet; 22(1) :85-9 1999 UI:99251586
 11. Mc Dowall S, Argentaro A, Ranganathan S, Weller P, Mertin S, Mansour S, Tolmie J, Harley V Functional and structural studies of wild type SOX9 and mutation causing campomelic dysplasia. Howard Frorey Institut of Experimental Physiology and Medicine, Un. Of Melbourne, Australia

Εργασία που παρουσιάστηκε από το φοιτητή Σεργουνιώτη Φώτιο, με ΑΜ 200000223
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/7/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.