Αναζήτηση / Search

  
Η ετερογένεια της συνθετικής δραστηριότητας του DNA στον προστάτη
Η ετερογένεια της συνθετικής δραστηριότητας του DNA στον προστάτη
Η ετερογένεια της συνθετικής δραστηριότητας του DNA στον προστάτη
Η ετερογένεια της συνθετικής δραστηριότητας του DNA στον προστάτη
Η ετερογένεια της συνθετικής δραστηριότητας του DNA στον προστάτη
Η ετερογένεια της συνθετικής δραστηριότητας του DNA στον προστάτη
Η ετερογένεια της συνθετικής δραστηριότητας του DNA στον προστάτη

 

 

 

Η ανάπτυξη του προστάτη πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο παρατηρούνται :

  1. βαθμιαία επιμήκυνση των κεντρικών πόρων
  2. διακλάδωση των περιφερικών άκρων

Στο δεύτερο στάδιο παρατηρείται η αναγέννηση του αδένα. Η συνθετική δραστηριότητα του DNA παρουσιάζει ετερογένεια σε κάθε στάδιο και ενεργοποιείται από παράγοντες ανάπτυξης του προστάτη, όπως ανδρογόνα, τεστοστερόνη κ.α.

Κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης και διακλάδωσης των πόρων παρατηρείται αυξημένος ρυθμός σύνθεσης DNA στα περιφερικά άκρα , οι κορυφές των οποίων παρουσιάζουν έντονη μεταβολική δραστηριότητα και έντονο ρυθμό σύνθεσης πρωτεϊνών , DNA, RNA,αντίθετα τα κύτταρα στους μεγάλους κλάδους έχουν χαμηλή μεταβολική δραστηριότητα.

Για την παρατήρηση της ανάπτυξης των πόρων χρησιμοποιούνται :

Από την ηλικία των 60 ημερών , το μεγαλύτερο μέρος του αδένα παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλό ρυθμό ενσωμάτωσης θυμιδίνης , αλλά τα άκρα των πόρων έχουν ακόμη ανιχνεύσιμη δραστηριότητα.

Κατά την αναγέννηση του αδένα

  1. Ανασχηματίζεται η αρχιτεκτονική των περιφερικών πόρων μετά από χορήγηση προπιονικής τεστοστερόνης.
  2. Παρατηρείται έντονη σύνθεση DNA στις κορυφές των περιφερικών τμημάτων των επιθηλιακών πόρων

Στο στάδιο αυτό το μεγαλύτερο μέρος ενσωμάτωσης θυμιδίνης στον αναγεννώμενο αδένα γίνεται στα επιθηλιακά κύτταρα. Συνεπώς η ετερογενεια της ανδρογόνο-εξάρτησης στον προστάτη (μεγαλύτερη στα περιφερικά άκρα και μικρότερη στους κεντρικούς κλάδους) αντανακλάται σε ανάλογη ετερογένεια της σύνθεσης του DNA.

Για την παρατήρηση της συνθετικής δραστηριότητας του DNA χρησιμοποιούνται:

Από πειράματα που έχουν γίνει σε αρουραίους για την ευαισθησία του αδένα στα ανδρογόνα με τη εφαρμογή των βιοχημικών μεθόδων προκύπτει πως από τη στιγμή χορήγησης των ανδρογόνων μέχρι την έναρξη σύνθεσης του DNA περνούν 48 ώρες , ενώ με τη ραδιοαυτογραφία του προστατικού ιστού ο χρόνος μειώνεται σε 24 ώρες. Από το στοιχείο αυτό συμπεραίνεται ότι ο ρυθμός πολλαπλασιασμού, ο οποίος αξιολογείται με τη μέτρηση σύνθεσης του DNA και η ευαισθησία του αδένα στα ανδρογόνα παρουσιάζουν τοπικές διαφορές ανάλογες με τη θέση των περιφερικών τμημάτων των πόρων.

Σε ένα πείραμα που έγινε για να αναδειχθεί ποιος ιστός (ο επιθηλιακός ή το στρώμα) εξηγεί την ανδρογόνο-εξάρτηση της σύνθεσης του DNA, παρατηρήθηκε με την τεχνική της ραδιοαυτογραφίας δύο γενετικά ανασυνδυασμένοι ιστοί. Ο πρώτος ιστός προέρχεται από γενετικό ανασυνδυασμό ουρογεννητικού μεσεγχύματος αρουραίου με κυστικό επιθήλιο αρουραίου (δηλ UGM+BLE), ενώ το άλλο από γενετικό ανασυνδυασμό ουρογεννητικού μεσεγχύματος αρουραίου με κυστικό επιθήλιο ποντικού με γυναικοποιημένους όρχις (testicular feminize mice TFm/Y), δηλ UGM+ TFm BLE). Και οι δύο ανασυνδυασμοί αναπτύχθηκαν μέσα στη νεφρική κάψουλα ποντικού για 4 εβδομάδες. Μετά ο ξενιστής ευνουχήθηκε και 2 εβδομάδες αργότερα του χορηγήθηκε είτε προπιονική τεστοστερόνη (ΤΡ), ΤΡ και οξική κυπροτερόνη (CA=cyproterone acetate), λιπαρό έκδοχο (oil vehicle) για 3 μέρες. Η συνθετική δραστηριότητα του DNA μετρήθηκε από την ενσωμάτωση της 3 Η-θυμιδίνης in vivo στους ραδιοσημασμένους ιστούς. Από τις αναλύσεις προέκυψε και για τους δύο τύπους UGM+ BLE και UGM+TFm BLE ότι η ενσωμάτωση της θυμιδίνης στα επιθηλιακά κύτταρα ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτήν στα κύτταρα του στρώματος. Η ΤΡ υπολογίστηκε στα σημασμένα επιθηλιακά κύτταρα ότι βρισκόταν στα ίδια επίπεδα και στους δυο γενετικούς ανασυνδυασμούς. Η CA ανταγωνιζόταν την επιρροή της TP. Η ραδιενεργό 3 Η- DHT (τεστιστερόνη) παρατηρήθηκε αυτοραδιογραφικά μέσα στα επιθηλιακά κύτταρα των επαγόμενων επιθηλιακών κυττάρων του UGM+ BLE αλλά όχι του UGM+TFm BLE. Στα κύτταρα του μεσεγχύματος και για τους δύο γενετικούς ανασυνδυασμούς ιστών παρατηρήθηκε ιδιαίτερη συγκέντρωση της 3 Η –DΗΤ. Συμπερασματικά, η επιρροή των ανδρογόνων στον πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών κυττάρων του προστάτη δεν αποτελεί απευθείας επίδραση από τους υποδοχείς ανδρογόνων του επιθηλίου, αλλά δέχεται συστηματικές επιδράσεις από τους υποδοχείς ανδρογόνων των θετικών κυττάρων του στρώματος.

Οι παράγοντες ανάπτυξης του προστάτη είναι αυτοί που ενεργοποιούν την συνθετική δραστηριότητα του DNA. Αυτοί είναι:

Επίδραση των ανδρογόνων και του FGF-10 στην ανάπτυξη του προστάτη

Χρωμοσώματα και θέσεις γονιδίων υπεύθυνων για την ανάπτυξη του προστάτη, ιδιαίτερα στο Χ χρωμόσωμα στην περιοχή q11-12q βρίσκεται το γονίδιο για τους υποδοχείς ανδρογόνων

ETEΡΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι, αν η φυσιολογική ετερογένεια του αδένα δημιουργείται και διατηρείται με τοπικούς μηχανισμούς ελέγχου, τότε η ανεξέλεγκτη δραστηριότητα σε μια περιοχή σχηματίζει εστία παθολογικής ανάπτυξης ενώ οι άλλες θέσεις στον αδένα διατηρούνται φυσιολογικές.

Έτσι λοιπόν προκύπτει ότι οι κλασικές αντιλήψεις , για συνολικό ορμονικό έλεγχο του αδένα , θα πρέπει να αντικατασταθούν με αντιλήψεις νέες που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στον τοπικό έλεγχο στις διάφορες περιοχές . Μελέτες της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας στα αναπτυσσόμενα συστήματα διευρύνουν το θέμα από αυτή την άποψη.

Υπερηχογράφημα του προστάτη και 3D απεικόνιση σε Η/Υ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Πειραματική Εμβρυολογία
  2. Thomson AA, Role of androgens and fibroblast growth factors in prostatic development
  3. Cuhna GR, Sugimura Y, Bigsby RM, Androgenic induction of DNA synthesis in prostatic glands induced in the urothelium of testicular feminized (Tfm/Y) mice.
  4. Annemarie A. Donjacour, Axel A. Thomson, and Gerald R. Cunha, FGF-10 plays an essential role in the growth of the fetal prostate

Εργασία που παρουσιάστηκε από τη φοιτήτρια Ιατρικής Παπαβασιλείου Γαρυφαλλιά
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/7/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.