Αναζήτηση / Search

  
Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση - Δίκτυα - PACS και Τηλε-ακτινολογία - Παραρτήματα
Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση - Δίκτυα - PACS και Τηλε-ακτινολογία - Παραρτήματα
Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση - Δίκτυα - PACS και Τηλε-ακτινολογία - Παραρτήματα
Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση - Δίκτυα - PACS και Τηλε-ακτινολογία - Παραρτήματα
Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση - Δίκτυα - PACS και Τηλε-ακτινολογία - Παραρτήματα
Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση - Δίκτυα - PACS και Τηλε-ακτινολογία - Παραρτήματα
Υπολογιστές στην Ιατρική Απεικόνιση - Δίκτυα - PACS και Τηλε-ακτινολογία - Παραρτήματα

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ι.1. Γενικά περί ψηφιοποίησης

Η μορφή των ακέραιων αριθμών 

κάθε αριθμητικό σύστημα κωδικοποιεί τους αριθμούς με τη μορφή: 

αnβnn-1βn-1+….+ α0β0 

όπου 0<αi<β, i=0,1,2,…,n 

και β ακέραιος, μεγαλύτερος του 1

ο β καλείται βάση του συστήματος

το πιο αριστερό ψηφίο είναι το σημαντικότερο και το πιο δεξί το λιγότερο σημαντικό 

ένα παράδειγμα στο δεκαδικό σύστημα:

4210 = (4x101) + (2x100)

Το δυαδικό σύστημα (β=2)

ένα παράδειγμα:

οι δυνάμεις του 2: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,….

επομένως ο αριθμός του παραδείγματος «μεταφράζεται» σε: 3210+810+210=4210

άλλες βάσεις που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές: 

Ψηφιακή Παρουσίαση Δεδομένων

Βits, Bytes και Words

εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του υπολογιστή, συγκεκριμένα στο σύστημα αντιστοίχισης αριθμών – θέσεων

Η χωρητικότητα αποθήκευσης στον υπολογιστή μετράται σε:

Ψηφιακά μπορούν να παρουσιαστούν

Με n bits μπορούν να παρουσιαστούν 2n τιμές

Αν συμπεριληφθούν οι αρνητικοί αριθμοί: 

8 bits → 256 τιμές, με φάσμα: “- 127 ως 127” 

Για πολύ μεγάλους ή πολύ μικρούς αριθμούς 

Για την παρουσίαση σύνθετου κειμένου (αριθμοί και γράμματα) 

Μεταφορά δεδομένων ψηφιακής μορφής

Τα δεδομένα μεταφέρονται μεταξύ των συστημάτων ενός υπολογιστή ή σε εξωτερικές μονάδες, με τη μορφή δυαδικού συστήματος

Ένα σταθερό δυναμικό (π.χ. +5V) χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύσει το 1

Ένα δεύτερο σταθερό δυναμικό (π.χ. 0V) αντιπροσωπεύει το 0 

Οι αλλαγές στο δυναμικό, από τη μια τιμή στην άλλη, υπακούουν σε σήματα συγχρονισμού από το ρολόι του υπολογιστή

Ένας ωρολογιακός κύκλος είναι η ελάχιστη χρονική αύξηση (τ) κατά την οποία το 1 μπορεί να μετατραπεί σε 0 ή το αντίστροφο

Συχνότητα του ρολογιού:  

που συνήθως δίνεται σε ΜΗz ή GHz

Σειριακή ή Παράλληλη μεταφορά ψηφιακών δεδομένων

Σειριακή : οι παλμοί δυναμικού μεταφέρονται ο ένας μετά τον άλλο πάνω σε ένα μοναδικό καλώδιο 

Παράλληλη :  όλοι οι παλμοί μεταφέρονται ταυτόχρονα πάνω σε πολλά καλώδια

Αν χρησιμοποιούνται Ν καλώδια, η παράλληλη είναι Ν φορές ταχύτερη από την σειριακή

Δίαυλος : ομάδα καλωδίων για την παράλληλη μεταφορά δεδομένων

Κάθε συσκευή που συνδέεται με το δίαυλο ταυτοποιείται με μια διεύθυνση ή σειρά διευθύνσεων 

Μόνο μια συσκευή μπορεί να απασχολεί κάθε φορά το δίαυλο

Γενικά μόνο μια συσκευή λαμβάνει τα δεδομένα που έχουν σταλεί 

Η συσκευή - αποστολέας  μεταδίδει τα δεδομένα μαζί με τη διεύθυνση του δέκτη

Το «πλάτος» του δίαυλου αναφέρεται στον αριθμό των παράλληλων καλωδίων μεταφοράς των δεδομένων (π.χ. 32 bits)

O δίαυλος περιέχει επίσης καλώδια γείωσης, για σήματα ελέγχου κ.λ.π.

Μορφή των δεδομένων 

Αναλογική : συνεχής κυματομορφή, όπου το πλάτος της αντιπροσωπεύει την αριθμητική τιμή του σήματος

Πλεονεκτήματα της ψηφιακής:

Πλεονεκτήματα της αναλογικής: 

Μετατροπή αναλογικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή

Οι ηλεκτρονικές μετρητικές συσκευές σε ιατρικά απεικονιστικά συστήματα (π.χ. μεταλλάκτες και ανιχνευτές) παράγουν αναλογικά σήματα

Ο ADC (analog to digital converter) χαρακτηρίζεται από:

ADC: πιθανότητα απώλειας δεδομένων

Κατά τη δειγματοληψία και την ποσοτικοποίηση:

π.χ.

Ι.2. Γενικά για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τις περιφερικές μονάδες

Η Κύρια Μνήμη (main memory)

RAM: (random access memory) τυχαία προσπελάσιμη μνήμη

Υπάρχουν και: 

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU: Central Processing Unit)

Εκτελεί μια σειρά εντολών: πρόγραμμα

Περιέχεται σε ένα chip, τον μικροεπεξεργαστή

Περιέχει μεγάλο αριθμό θέσεων αποθήκευσης (storage registers): 

Περιέχει τη Μονάδα Αριθμητικής Λογικής (ALU – Arithmetic Logic Unit)

Oι λογικές πράξεις και η μεταφορά δεδομένων ρυθμίζονται από ρολόι

Η ταχύτητά της μετράται σε εντολές ή πράξεις ανά δευτερόλεπτο (π,χ, MIPS – mega instructions per sec ή GFLOPS – giga floating point logical operations per sec) και καθορίζεται από:

Εκτέλεση του προγράμματος της CPU

Το πρόγραμμα είναι σειρά εντολών 

Η CPU φέρνει τις εντολές από τη μνήμη και τις εκτελεί διαδοχικά

Κάθε εντολή μπορεί να απαιτήσει:

Κάθε εντολή αποτελείται από δύο μέρη:

Δίαυλος Εισόδου Εξόδου (Ι/Ο bus)

O δίαυλος ήδη αναφέρθηκε στο θέμα μεταφοράς των δεδομένων (σειριακή ή παράλληλη)

Οι περισσότεροι δίαυλοι Ι/0 εμπεριέχουν ειδικές υποδοχές για ηλεκτρονικές κάρτες πολλαπλών λειτουργιών, π.χ.

Οι υποδοχές καθιστούν έναν υπολογιστή «γενικών καθηκόντων», ικανό να ανταποκριθεί σε «ειδικές αποστολές» π.χ. συνεργασία με μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα ή με σαρωτή μαγνητικού συντονισμού

Πύλες εισόδου – εξόδου (Ι/0):

Συσκευές Μαζικής Αποθήκευσης (floppy disk, hard disk, CD, DVD, μαγνητική ταινία, στερεάς κατάστασης)

Επιτρέπουν τη μόνιμη αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων

Διαφόρων μορφών αναλόγως των απαιτήσεων :

Αποτελούνται από:

Για την επιλογή, δύο κύριες παράμετροι:

Διασυνδετικές Διατάξεις (interfaces) οθόνης, πληκτρολογίου, δείκτη

Βοηθούν στην προώθηση των πληροφοριών για παρουσίαση πχ σε οπτική μορφή

Η εικόνα συνήθως εκτίθεται σε οθόνη ή σε εκτυπωτή

Η οθόνη είναι:

H κάρτα ελέγχου της οθόνης

Διασυνδετικές Διατάξεις (interfaces) απόκτησης (δεδομένων) και επικοινωνίας

Απόκτηση δεδομένων και μέσω κάρτας ADC

Επικοινωνία με άλλους υπολογιστές ή δίκτυο

modem = modulator /demodulator

NIC = network interface card, π.χ. Ethernet

Κάθε διασυνδετική διάταξη πρέπει να εξοπλιστεί με μια μοναδική διεύθυνση του δικτύου:

Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων

Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο που απαιτεί ο υπολογιστής για να φέρει σε πέρας ένα έργο:

Γλώσσα Υπολογιστή

Γλώσσα μηχανής 

Γλώσσες υψηλού επιπέδου

Προτεραιότητες (ιεραρχία) στο Software

Εφαρμογές του software, δηλ. των προγραμμάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση ειδικών λειτουργιών που επιθυμεί ο χρήστης

Το OS είναι το πρόγραμμα που φορτώνεται αρχικά στον υπολογιστή και διευθύνει όλα τα προγράμματα που φορτώνονται στη συνέχεια

H ασφάλεια στον υπολογιστή

Στόχοι:

Περιοδική αποθήκευση δεδομένων και δυνατότητα επανάκλησής τους σε περίπτωση εσφαλμένης διαγραφής (back up)

Άμυνα στα κακόβουλα προγράμματα με ιούς, σκουλήκια, trojans, χρονικές βόμβες και αρπαγές κωδικών χρήστη

Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΙΙ.1 Παραγωγή, αποθήκευση και επεξεργασία  ψηφιακής εικόνας

Παραγωγή της ψηφιακής εικόνας

Σε πολλές κλινικές τα απεικονιστικά συστήματα δίνουν τις εικόνες σε ψηφιακή μορφή. 

Η αξονική τομογραφία και η εικόνα του μαγνητικού συντονισμού είναι ήδη ψηφιοποιημένες.

Όπου όμως υπάρχει ακόμη το αναλογικό ακτινολογικό φιλμ, αυτό μπορεί  να ψηφιοποιηθεί με: 

H διαμόρφωση της ψηφιακής εικόνας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να ελαχιστοποιείται η «αποδυνάμωσή» της, δηλ. η μείωση της διαγνωστικής της αξίας. 

Για όσες εικόνες απαιτείται υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα (όπως ακτινογραφίες της επεμβατικής μονάδας) θα πρέπει να φορμαριστούν σε μεγάλο πλήθος pixel (5122 ή 10242)

Για όσες εικόνες απαιτείται καλή ποιότητα αντίθεσης (high contrast resolution) (όπως οι εικόνες ποζιτρονιακής τομογραφίας) θα πρέπει να καταγράφονται σε pixels με μεγάλο αριθμό bit (16 bits per pixel)

Ο ψηφιοποιητής του ακτινολογικού φιλμ σαρώνει την εικόνα με μια δέσμη φωτός, μετράει στην έξοδο το φως που διαπερνά την εικόνα και δημιουργεί μια δεύτερη εικόνα, όπου καταγράφεται, στα αντίστοιχα σημεία, η οπτική πυκνότητα (OD – optical density) του αρχικού φιλμ

Η πηγή φωτός μπορεί να είναι laser ή μια πηγή παράλληλων ακτίνων φωτός (συνήθως μια φωτεινή πηγή)

Σε γενικές γραμμές το laser είναι αποδοτικότερο - ακριβέστερο, κυρίως στις μεγάλες οπτικές πυκνότητες, ενώ η πηγή των παράλληλων ακτίνων, συνοδεύεται από μια ευθύγραμμη σειρά ζευγών φορτίου (CCD) και σαν σύστημα είναι φθηνότερο και χρειάζεται λιγότερη συντήρηση

Το σύστημα laser εμπεριέχει:

To σύστημα CCD μετατρέπει το φωτεινό σήμα σε ηλεκτρονικό και έχει απλούστερη κατασκευή

CCD based - lens coupled DR system

CCD based - fiber optic coupled DR system

Συμπίεση δεδομένων

CC = Craniocaudal (κεφαλοουριαία),  MLO = Lateromedial oblique (μεσοπλάγια λοξή)

Η συμπίεση δεδομένων 

Βέβαια, πριν από την προβολή στην οθόνη του τερματικού, θα πρέπει τα δεδομένα να απο-συμπιεστούν

Η συμπίεση είναι δύο ειδών

Αποθήκευση ψηφιακών εικόνων

Συνήθως αποθηκεύονται με τη μορφή δισδιάστατης σειράς δεδομένων: 

Ι(1,1), Ι(2,1), …, Ι(n,m)

Η μικρότερη περιοχή της εικόνας καλείται pixel (picture element) και αντιπροσωπεύεται από μια τιμή (π.χ. ψηφιακή, επίπεδο αμαύρωσης ή Hounsfield unit)

Τυπικές μήτρες: 

Συνολικός αριθμός:  bytes/image = pixels/image x bits/pixel x 1byte/8bits

Επεξεργασία εικόνας

Πρόσθεση ή αφαίρεση (π.χ. ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία DSA)

Διήθηση χώρου (spatial filtering)

Ανακατασκευή από προβολές

Υπολογισμός δεικτών φυσιολογικής λειτουργίας (π.χ. Πυρηνική Ιατρική – LVEF left ventricular ejection fraction) από σειρά εικόνων (π.χ. της αριστερής κοιλίας)

Δημιουργία και διαχείριση ογκομετρικών δεδομένων

Συν-εγγραφή εικόνας (fusion) π.χ. CT και PET

Διάγνωση με βοήθεια υπολογιστή (Computer aided detection or diagnosis)

Πρόκειται για πρόγραμμα υπολογιστή με ειδικό αλγόριθμο και παραμέτρους, που υπολογίζει και συγκρίνει με προαποφασισμένο κατώφλι. Ανιχνεύονται δηλαδή χαρακτηριστικά της εικόνας που πιθανότατα είναι κλινικώς σημαντικά

Λειτουργούν ως δευτερεύοντες «αναγνώστες», για να επισημάνουν σημεία που πιθανώς διαφεύγουν από την προσοχή του διαγνώστη

Π.χ. στη μαστογραφία βοηθούν στο διαχωρισμό:

ΙΙ.2 Παρουσίαση της εικόνας

Μετατροπή μιας ψηφιακής μήτρας-εικόνας, που βρίσκεται στη μνήμη της κάρτας γραφικών, σε αναλογικό οπτικομαγνητικό σήμα με τη βοήθεια DAC

Οι ψηφιακές τιμές στη μήτρα περνούν από σάρωση πριονωτής μορφής (σε συνάρτηση με το χρόνο) και μετατρέπονται σε αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενο με το χρόνο

Το αναλογικό σήμα οδηγείται στην οθόνη (video monitor, καταγραφέας)

Ασπρόμαυρος και έγχρωμος καταγραφέας (οθόνη) με σωλήνα καθοδικών ακτίνων (CRT monitor)

Ο ασπρόμαυρος καταγραφέας παρέχει εμπλουτισμένο φάσμα φωτεινότητας (δυναμικό φάσμα) σε σχέση με τον έγχρωμο

Η ένταση του φωτός είναι ανάλογη του ηλεκτρικού ρεύματος της δέσμης, η οποία με τη σειρά της καθορίζεται από το δυναμικό του εισερχόμενου αναλογικού σήματος

Ο έγχρωμος καταγραφέας CRT χρησιμοποιεί τρία ανεξάρτητα μεταξύ τους «πυροβόλα» ηλεκτρονίων (θερμαινόμενες κάθοδοι), συγχρονισμένα έτσι ώστε οι τρεις δέσμες να φτάνουν ταυτόχρονα (αλλά καθεμία με τη δική της ένταση) σε μικρή περιοχή της οθόνης φωσφόρου, η οποία περιέχει ομάδα κουκίδων κόκκινης – πράσινης - κυανής χρωστικής

Καταγραφέας (οθόνη) Flat Panel

Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν στρώμα υγρών κρυστάλλων (LCD liquid crystal display)

Όταν εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού στους υγρούς κρυστάλλους, οι τελευταίοι περιστρέφουν το επίπεδο πολωμένου φωτός που πέφτει πάνω τους

Στη συνέχεια το ίδιο φως πέφτει σε δεύτερο πολωτή με επίπεδο πόλωσης κάθετο ως προς του πρώτου

Αποτέλεσμα: το αναλογικό σήμα (δυναμικό) ρυθμίζει και ελέγχει την ένταση του εξερχόμενου φωτεινού σήματος

Κατά τη σάρωση των pixels της οθόνης, ειδικές μήτρες ελέγχουν την ηλεκτρική τους αγωγιμότητα  ρυθμίζοντας την ένταση του τελικού σήματος (τεχνική: thin film transistor, TFT). Κάθε pixel θα δώσει φως μόνον όταν δεχθεί σήμα ταυτόχρονα από την οριζόντια και κάθετη ‘συνιστώσα’ του

Επίταση της αντίθεσης (contrast enhancement) στην οθόνη

Παρόλο που υπάρχουν DAC των 10-bit, το οπτικό σύστημα του ανθρώπου μπορεί να διακρίνει μόνο 26 ως 28 αποχρώσεις του γκρι

Γι’ αυτό από μια εικόνα CT των 12-bit, αποθηκεύονται μεν κάθε στιγμή 4096 αποχρώσεις, αλλά παρουσιάζονται μόνο 256

Είναι πολλές φορές επιθυμητή η διαδραστική ρύθμιση της αντίθεσης (contrast) μιας εικόνας

Η μεταβολή-ενίσχυση της αντίθεσης σε μια εικόνα για βελτιωμένη οπτική παρουσίαση, απαιτεί τη χρήση ενός «πίνακα μετάφρασης» (LUT - look-up table), ή της τεχνικής ‘windowing’ που παρεμβάλλονται μεταξύ της μνήμης της κάρτας γραφικών και του DAC

Χαρακτηριστικά της εικόνας

Ανάλογα με το είδος της ψηφιακής εικόνας (CT, MRI, US, PET, mammo) αλλάζουν και τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η οθόνη ενός τερματικού. 

Σήμερα, τα περισσότερα τερματικά είναι της τεχνολογίας CRT, αλλά η χρήση των flat-panel με την ενεργή μήτρα υγρών κρυστάλλων (LCD), αυξάνεται συνεχώς. 

Μια οθόνη χαρακτηρίζεται από παραμέτρους όπως: 

Η λαμπρότητα (brightness) μιας οθόνης περιγράφεται με το μέγεθος: φωτεινότητα (luminance), η οποία όμως επηρεάζεται από τη διαφορετική ευαισθησία του ανθρώπινου  ματιού στα διάφορά μήκη κύματος του ορατού φωτός. 

Η διάκριση της αντίθεσης (contrast resolution) μιας οθόνης καθορίζεται από το δυναμικό εύρος  της φωτεινότητας και ειδικότερα από τη διαφορά (ή το λόγο) της μέγιστης από (ή προς) την ελάχιστη τιμή της. 

Η διακριτική ικανότητα ενός CRT, σε διεύθυνση κάθετη των γραμμών σάρωσης, καθορίζεται κυρίως από τον αριθμό των γραμμών σάρωσης και τη διάμετρο (σε κάθετη διεύθυνση) της διατομής της δέσμης των ηλεκτρονίων, όταν συγκρουσθούν με την φθορίζουσα οθόνη.

Η διακριτική ικανότητα σε διεύθυνση παράλληλη με τις γραμμές σάρωσης, καθορίζεται κυρίως από τη διάμετρο της διατομής της δέσμης των ηλεκτρονίων, αλλά και το ηλεκτρικό κύκλωμα: πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ένταση της δέσμης των ηλεκτρονίων, σε σχέση με το χρόνο σάρωσης μιας γραμμής. 

Ο ρυθμός ανανέωσης (refresh rate), είναι ο αριθμός των ολοκληρωμένων σαρώσεων της οθόνης ανά δευτερόλεπτο. Πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 50 κύκλων / sec (συνήθως 60 – 120 MΗz), ώστε το ανθρώπινο μάτι να βλέπει την οθόνη ως συνεχώς φωτεινή.

Η παραμονή (persistence) είναι η καθυστερημένη εκπομπή φωτός από τη φθορίζουσα οθόνη. Το φθορίζον υλικό εκπέμπει φως και στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο σαρώσεων. Η παραμονή διευκολύνει στην παρατήρηση στατικών εικόνων, γιατί μειώνει το στατιστικό θόρυβο, αλλά μπορεί να «παραμορφώσει» τις πληροφορίες μιας δυναμικής μελέτης. 

Όλες οι οθόνες των τερματικών μονάδων προσθέτουν θόρυβο χώρου και χρόνου στις προβαλλόμενες εικόνες. 

Στις οθόνες CRT, το θόρυβο χώρου δημιουργεί κυρίως η κοκκιόμορφη υφή του φθορίζοντος υλικού, ενώ ο θόρυβος χρόνου οφείλεται κυρίως στις μικρές αυξομειώσεις της έντασης της δέσμης των ηλεκτρονίων. 

Κοκκιόμορφη υφή και dot pitch

Dot pitch είναι η απόσταση μεταξύ των κόκκων του φωσφόρου που συναποτελούν ένα pixel

Στις έγχρωμες οθόνες τρεις κόκκοι (κόκκινος, πράσινος και κυανός) συνιστούν το pixel

Σε μια καλή οθόνη το dot pitch δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0.28 mm

Ψευδο-έγχρωμη παρουσίαση

Το πλάτος του σήματος που δημιουργείται κατά την παραγωγή των ακτινολογικών εικόνων δεν εμπεριέχει πληροφορία για χρώμα

Υπάρχουν περιπτώσεις (π.χ. υπέρηχοι Doppler ή στην Πυρηνική Ιατρική) που «προστίθεται» χρώμα στην τελική εικόνα για να βοηθηθεί η «ερμηνεία» της

Η προσθήκη χρώματος γίνεται με τη χρήση ομάδας LUT και DAC

Η καταγραφή της ψηφιακής εικόνας μπορεί να γίνει σε φωτογραφικό φιλμ ή σε χαρτί

Σοφία Κόττου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 23/12/2007

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.