Αναζήτηση / Search

  
Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH
Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH
Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH
Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH
Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH
Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH
Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Απόπτωση
• Απόπτωση - Πρόλογος, ιστορικό και ορολογία
• Απόπτωση κατά την οργανογένεση
• Απόπτωση στον ώριμο οργανισμό
• Διαταραχές από αυξημένη κυτταρική επιβίωση και από αυξημένη απόπτωση
• Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης
• Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης
• Τα ένζυμα της απόπτωσης
• Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH
• Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο
• Μεταβολές της κυτταρικής μεμβράνης κατά την απόπτωση

 

Η αύξηση της συγκέντρωσης του ενδοκυττάριου ασβεστίου και η ελάττωση του ενδοκυττάριου pΗ έχουν ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των ενδονουκλεασών. Οι ενδονουκλεάσες συντελούν στο διανουκλεοσωματικό κερματισμό του DNA σε τμήματα των 180-200 ζευγών βάσεων.

Η μείωση ενδοκυττάριου pH (pΗi) ενεργοποιεί τις ενδονουκλεάσες του κατακερματισμού του DNA. Η μεταβολή του pΗi  ενεργοποιεί επίσης τις πρωτεΐνες απόπτωσης. Η εξαρτώμενη από Ca+2/Mg+2 ενδονουκλεάση θεωρήθηκε ότι ενεργοποιεί τον κατακερματισμό του DNA. Είναι παρούσα σε αποπτωτικά κύτταρα. Τα ιοντοφόρα Ca+2 ενεργοποιούν την ενδονουκλεάση και τον κυτταρικό θάνατο. Αντίθετα, η αντίδραση του Ca+2 με χηλικές ενώσεις προστατεύει τα κύτταρα από την απόπτωση .

Υπάρχουν και περιπτώσεις απόπτωσης ανεξάρτητης από το Ca+2. Παρατηρήθηκαν διάφορες τιμές δράσης ή καθόλου δράση της Ca+2/Mg+2 -εξαρτώμενης ενδονουκλεάσης στους ιστούς, αλλά και κύτταρα με μόνο μία ενδονουκλεάση εξαρτώμενη από την οξύτητα. Αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα:

Επομένως, το Ca+2 δεν συμμετέχει σε όλες τις περιπτώσεις απόπτωσης. Ενεργός είναι και η συμμετοχή του pH. Στο πείραμα των Barry – Eastman με ΗL-60 κύτταρα, έγινε επώαση HL-60 προμυελοκυτταρικών λευχαιμικών κυττάρων ανθρώπου με το ιοντοφόρο Ca+2 ιονομυκίνη σε ποικίλλες τιμές εξωκυτταρικού Ca+2. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν καμία εξάρτηση μεταξύ του ενδοκυττάριου Ca+2και της αποδόμησης του DNA. Η DNAάση ΙΙ φαίνεται να διευκολύνει την αποδόμηση του DNA κατά την αποπτωση με το ιοντοφόρο Ca+2.

Προκαλούμενη από ιονομυκίνη αποδόμηση DNA σε HL-60 κύτταρα. 

Αλλαγές ενδοκυττάριου Ca+2 και pHi προκαλούμενες από ιονομυκίνη με ποικίλλα εξωκυτταρικά Ca+2 ή EGTA. 

Η απώλεια της λειτουργίας του CFTR μειώνει την αυθόρμητη απόπτωση. Καλλιέργειες κρυπτοκυττάρων από το λεπτό έντερο ενός ποντικιού CFTR -/- και ενός ετεροζύγου CFTR +/- ιχνηθετήθηκαν μετά από αφαίρεση της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Τα CFTR +/- κύτταρα έχουν συμπυκνωμένους κατακερματισμένους πυρήνες, ενώ τα CFTR -/- εμφανίζονται φυσιολογικά.

Με ρύθμιση του κατακερματισμού του DNA σε πυρήνες απομονωμένους από BAF3 κύτταρα (απομονωμένοι πυρήνες διατηρημένοι σε πάγο με την απουσία ή την παρουσία ελεύθερου Ca+2), βρέθηκε μία αποπτωτική ενδονουκλεάση ενεργοποιούμενη, είτε με μείωση του ενδοκυττάριου pH, είτε με αύξηση του Ca+2.

Η μεταβολή του pHi προκαλεί ενεργοποίηση των πρωτεϊνών απόπτωσης με :

  

  

Ρύθμιση του pHi με επέμβαση στους αντίστοιχους μηχανισμούς ρύθμισης. Παραδείγματα μηχανισμών ρύθμισης του ενδοκυττάριου pH αποτελούν:

Η ενεργοποίηση των μηχανισμών ρύθμισης του pHi προστατεύει τα κύτταρα από τον κυτταρικό θάνατο. Παραδείγματα αποτελούν :

Ρύθμιση της οξύτητας και της απόπτωσης από τις SHP-1 και Bcl-2 πρωτεΐνες. Η υπερέκφραση της Bcl-2 στα MCF-7 κύτταρα αναχαιτίζει την προκαλούμενη από τους SST απόπτωση, αντίθετα προς την οξύτητα:

Σχέση pH – καρκίνου. Σε πείραμα μελετήθηκε η σχέση μεταξύ pHi και απόπτωσης λευχαιμικών κυττάρων

Βρέθηκε απόλυτη συσχέτιση μεταξύ pHi και κυτταρικών ποσοστών.

Εργασία που παρουσιάστηκε από τη φοιτήτρια Ιατρικής Μπέλμπα Παναγιώτα
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.