Αναζήτηση / Search

  
Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Πρόκειται για θέμα που αφορά όλους και φυσικά ο καθένας μας θέλει να έχει πλήρη έλεγχο των δεδομένων και πληροφοριών που τον αφορούν και θέλει να γίνεται καλή χρήση και μόνον προς όφελός του.

Η θέληση αυτή σήμερα υποστηρίζεται και από πλαίσια που έχουν τεθεί τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Το πλέον σημαντικό θέμα που αφορά τις υπηρεσίες Τηλεϊατρικής είναι "η έγκριση χρήσης, από τον επαρκώς πληροφορημένο πολίτη ή ασθενή". Στην Αγγλική γλώσσα ο όρος είναι γνωστός ως "Informed Consent"

Οι ιατροί ή οι άλλοι επαγγελματίες υγείας που χειρίζονται τηλεματικό εξοπλισμό και λαμβάνουν μέρος στη παροχή υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, οφείλουν να λαμβάνουν την έγκριση του ασθενούς πριν τη χρήση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, η έγκριση πρέπει να λαμβάνεται από συγγενικά πρόσωπα, όπως ο νόμος ορίζει και για τις άλλες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα θα πρέπει να θυμάται κάθε εμπλεκόμενος στη παροχή υπηρεσιών, ότι οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο, προς όφελος του ασθενούς. Ως συνέπεια της γενικής αυτής ρύθμισης, δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς άγνοια χρήσεως ή απαίτηση πέραν των αρμοδιοτήτων. Τέτοια επιχειρήματα μπορεί να επικαλεστεί κάθε επαγγελματίας, αλλά σε κατάλληλο χρόνο και βέβαια όχι κατά την αντιμετώπιση περιστατικών.

Προφανώς ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να επικαλεστεί "μη χρήση της υπηρεσίας για επιστημονικούς λόγους" (δηλαδή να είναι της άποψης ότι η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας και διαδικασίας, δεν πρόκειται να συμβάλει στην προσπάθεια επιτυχούς αντιμετώπισης του περιστατικού), με παράλληλη ανάληψη της σχετικής ευθύνης.

Παράλληλα, ασθενής ή οικείος του, δεν έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν τη χρήση της υπηρεσίας Τηλεϊατρικής, αν δεν είναι σύμφωνος και ο ιατρός ή ο νοσηλευτής. 

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι παρά τη αναμενόμενη μεγαλύτερη χρήση των Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, κατά την αντιμετώπιση περιστατικών που ενέχουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του ασθενούς,. Όσο και άλλων επειγόντων περιστατικών, έχει αποδειχθεί στη πράξη ότι μεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες Τηλεϊατρικής υπάρχει και για την περίπτωση των μη επειγόντων ή προγραμματιζόμενων επισκέψεων. Οι λόγοι είναι καθαρά κοινωνικοί. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τόσο στον αρχικό σχεδιασμό των υπηρεσιών, όσο και κατά τις διαδικασίες αναβάθμισης ή επανασχεδιασμού.

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν τεθεί στα πλαίσια διεθνών οργανισμών (π.χ. του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και έχει θέσει σε εφαρμογή τον Νόμο 2472 του 1997, που αφορά την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες της Αρχής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνσηhttp://www.dpa.gr/law2472.htm .

Πληροφορίες για τα ισχύοντα νομικά κείμενα και ρυθμίσει, μπορεί να αναζητήσει κανείς στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιαςhttp://mohow.gr , στις ιστοσελίδες της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνώνhttp://www.mednet.gr  και στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europe.eu.int/eur-lex .

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.