Αναζήτηση / Search

  
Ορολογία του προτύπου ΕΝ ISO 9000 - 2000
Ορολογία του προτύπου ΕΝ ISO 9000 - 2000
Ορολογία του προτύπου ΕΝ ISO 9000 - 2000
Ορολογία του προτύπου ΕΝ ISO 9000 - 2000
Ορολογία του προτύπου ΕΝ ISO 9000 - 2000
Ορολογία του προτύπου ΕΝ ISO 9000 - 2000
Ορολογία του προτύπου ΕΝ ISO 9000 - 2000

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

3. Όροι και ορισμοί

Ένας όρος σε έναν ορισμό ή σε μία σημείωση, ο οποίος ορίζεται σε ένα άλλο σημείο αυτού του κεφαλαίου, είναι τυπωμένος με έντονους χαρακτήρες ακολουθούμενος από τον αριθμό καταχώρησής του εντός παρενθέσεων. Ένας τέτοιος όρος είναι δυνατόν να αντικατασταθεί στον ορισμό από τον πλήρη ορισμό του. Παραδείγματος χάριν

προϊόν (3.4.2) ορίζεται ως το «αποτέλεσμα μίας διεργασίας (3.4.1)»

διεργασία (3.4.1) ορίζεται ως «το σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλοεπιδρωσών δραστηριοτήτων, το οποίο μετασχηματίζει εισερχόμενα σε εξερχόμενα ».

Αν ο όρος «διεργασία» αντικατασταθεί από τον ορισμό του, τότε

προϊόν καθίσταται « το αποτέλεσμα ενός συνόλου αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλοεπιδρωσών δραστηριοτήτων το οποίο μετασχηματίζει εισερχόμενα σε εξερχόμενα ».

Μία έννοια η οποία περιορίζεται σε ένα ιδιαίτερο νόημα εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου, σημαίνεται δια του προσδιορισμού του πεδίου χρησιμοποίησης εντός αγκυλών < >, πριν τον ορισμό, π.χ., τεχνικός εμπειρογνώμων (3.9.11) <επιθεώρηση>.

3.1 Όροι συναφείς με την ποιότητα

3.1.1 ποιότητα

Βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών (3.5.1) πληροί απαιτήσεις (3.1.2)

3.1.2 απαίτηση, ανάγκη ή προσδοκία η οποία διατυπώνεται ρητά, συνήθως συναγόμενη ή υποχρεωτική.

3.1.3 κλάση

Κατηγορία ή τάξη αποδιδόμενη σε διαφορετικές απαιτήσεις (3.1.2) για την ποιότητα προϊόντων (3.4.2), διεργασιών (3.4.1) ή συστημάτων (3.2.1) που έχουν. ίδια λειτουργική χρήση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Κλάση αεροπορικού εισιτηρίου και κατηγορία ξενοδοχείου σε ξενοδοχειακό οδηγό.

3.1.4 ικανοποίηση του πελάτη

Αντίληψη τον πελάτη σε ό,τι αφορά τον βαθμό στον οποίο έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις (3.1.2) του.

3.1.5 ικανότητα, δυνατότητα ενός οργανισμού (3.3.1), ενός συστήματος (32.1) ή μίας διεργασίας (3.4.1) να υλοποιεί ένα προϊόν (3.4.2) το οποίο θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις (3.1.2) γι' αυτό το προϊόν.

3.2 Όροι συναφείς με την διαχείριση

3.2.1 σύστημα

Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλοεπιδρώντων στοιχείων.

3.2.2 σύστημα διαχείρισης

Σύστημα (3.2.1) για την καθιέρωση πολιτικής και αντικειμενικών σκοπών και για την επίτευξη αυτών των αντικειμενικών σκοπών.

3.2.3 σύστημα διαχείρισης και ποιότητας

Σύστημα διαχείρισης για την διεύθυνση και τον έλεγχο ενός οργανισμού (3.3.1) όσον αφορά την ποιότητα (3.1.1).

3.2.4 πολιτική για την ποιότητα

Το σύνολο των προθέσεων και η διεύθυνση ενός οργανισμού (3.3.1), συναφείς με την ποιότητα (3.1.1), όπως εκφράζονται επίσημα από την Ανώτατη Διοίκηση (3.2.7)

3.2.5 αντικειμενικός σκοπός για την ποιότητα

Κάτι το οποίο επιδιώκεται ή στοχεύεται, συναφές με την ποιότητα (3.1.1.).

3.2.6 διοίκηση

Συντονισμένες δραστηριότητες για την διεύθυνση και τον έλεγχο ενός οργανισμού (3.3.1).

3.2.7 Ανώτατη Διοίκηση

Πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που διευθύνει και ελέγχει έναν οργανισμό (3.3.1) στο ανώτατο επίπεδο.

3.2.8 διαχείριση της ποιότητας

Συντονισμένες δραστηριότητες για τη διεύθυνση και τον έλεγχο ενός οργανισμού (3.3.1), όσον αφορά την ποιότητα (3.1.1).

3.2.9 σχεδίαση της ποιότητας

Το μέρος της διαχείρισης της ποιότητας (3.2.3) το οποίο εστιάζεται στον καθορισμό των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα (3.2.5), των αναγκαίων λειτουργικών διεργασιών (3.4. Ι) και των συναφών πόρων, με σκοπό την εκπλήρωση των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα.

3.2.10 έλεγχος της ποιότητας

Το μέρος της διαχείρισης της ποιότητας (3.2.3) το οποίο εστιάζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων (3.1.2) για την ποιότητα.

3.2.11 διασφάλιση της ποιότητας

Το μέρος της διαχείρισης της ποιότητας (3.2.3) το οποίο εστιάζεται στην παροχή εμπιστοσύνης ότι θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις (3.1.2) για την ποιότητα.

3.2.12 Βελτίωση της ποιότητας

Το μέρος της διαχείρισης της ποιότητας (3.2.3) το οποίο εστιάζεται στην αύξηση της δυνατότητας ικανοποίησης των απαιτήσεων (3.1.2).

3.2.13 διαρκής βελτίωση

Επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα με σκοπό την αύξηση της δυνατότητας ικανοποίησης των απαιτήσεων (3.1.2).

3.2.14 αποτελεσματικότητα

Έκταση στην οποία υλοποιούνται προσχεδιασμένες δραστηριότητες και επιτυγχάνονται προσχεδιασμένα αποτελέσματα.

3.2.15 αποδοτικότητα

Σχέση μεταξύ του επιτευχθέντος αποτελέσματος και των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν.

3.3 Όροι συναφείς με τον οργανισμό

3.3.1 οργανισμός

Ομάδα προσώπων και εγκαταστάσεων με κατανομή των ευθυνών, των αρμοδιοτήτων και των σχέσεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εταιρεία, σωματείο, εμπορική επωνυμία, επιχείρηση, ίδρυμα, κοινωφελής οργανισμός μεμονωμένος επιχειρηματίας, σύνδεσμος ή μέρη ή συνδυασμός αυτών.

3.3.2 οργανωτική δομή

Κατανομή των ευθυνών, των αρμοδιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ προσώπων.

3.3.3 υποδομή

<Οργανισμός> σύστημα των εγκαταστάσεων, τον εξοπλισμού και των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός οργανισμού (3.3.1).

3.3.4 εργασιακό περιβάλλον

Το σύνολο των συνθηκών υπό τις οποίες επιτελείται μια εργασία.

3.3.5 πελάτης

Οργανισμός (3.3.1) ή πρόσωπο που λαμβάνει ένα προϊόν (3.42)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Καταναλωτής πελάτης, τελικός χρήστης, λιανοπώλης επικαρπωτής και αγοραστής.

Σημείωση: Ένας πελάτης μπορεί να ανήκει ή να μην ανήκει στον οργανισμό.

3.3.6 προμηθευτής

Οργανισμός (3.3.1) ή πρόσωπο που προμηθεύει ένα προϊόν (3.4.2).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: παραγωγός διανομέας λιανοπώλης ή πωλητής ενός προϊόντος, ή παρέχων υπηρεσίες ή πληροφορίες.

3.3.7 ενδιαφερόμενο μέρος

Πρόσωπο ή ομάδα πού έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την επίδοση ή την επιτυχία ενός οργανισμού (3.3.1).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Πελάτες (3.3.5), ιδιοκτήτες υπάλληλοι ενός οργανισμού, προμηθευτές (3.3.6), τραπεζίτες, ενώσεις, συνέταιροι ή εταιρεία.

3.4 Όροι συναφείς με την διεργασία και με το προϊόν

3.4.1 διεργασία

Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρωσών δραστηριοτήτων το οποίο μετασχηματίζει εισερχόμενα σε εξερχόμενα.

3.4.2 προϊόν

Το αποτέλεσμα μίας διεργασίας (3.4.1).

3.4.3 έργο

Μοναδική διεργασία (3.4.1), αποτελούμενη από ένα σύνολο συντονιζόμενων και ελεγχόμενων δραστηριοτήτων, με ημερομηνίες έναρξης κα λήξης η οποία αναλαμβάνεται για την επίτευξη ενός αντικειμενικού σκοπού συμμορφούμενου προς καθορισμένες απαιτήσεις (3.12), συμπεριλαμβανόμενων των περιορισμών των συναφών με το χρόνο, με το κόστος και με τους πόρους.

3.4.4 σχεδιασμός και ανάπτυξη

Το σύνολο των διεργασιών (3.4.1) το οποίο μετασχηματίζει απαιτήσεις (3.1.2) σε καθορισμένα χαρακτηριστικά (3.5.1) ή σε προδιαγραφή (3.7.3) ενός προϊόντος (3.4.2), μίας διεργασίας (3.4.1) ή ενός συστήματος (3.2.1).

3.4.5 διαδικασία

Καθορισμένος τρόπος για την εκτέλεση μίας δραστηριότητας ή μίας διεργασίας (3.4.1).

3.5 Όροι συναφείς με τα χαρακτηριστικά

3.5.1 χαρακτηριστικό

Χαρακτηρίζουσα ιδιότητα

3.5.2 χαρακτηριστικό της ποιότητας

Εγγενές χαρακτηριστικό (3.5.1) ενός προϊόντος (3.4.2), μίας διεργασίας (3.4.1) ή ενός συστήματος (32.1), συναφές με μία απαίτηση (3.1.2).

3.5.3 εμπιστευσιμότητα

Συλλογικός όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για την περιγραφή της διαθεσιμότητας και των παραγόντων που την επηρεάζουν: της επίδοσης της αξιοπιστίας, της επίδοσης της συντηρησιμότητας και της επίδοσης της υποστήριξης της συντήρησης.

3.5.4 ιχνηλασιμότητα

Η δυνατότητα ιχνηλάτησης του ιστορικού, της εφαρμογής ή της θέσης αυτού το οποίο είναι υπό εξέταση.

3.6 Όροι συναφείς με τη συμμόρφωση

3.6.1 συμμόρφωση

Η ικανοποίηση μίας απαίτησης (3.1.2).

3.6.2 μη συμμόρφωση

Η μη ικανοποίηση μίας απαίτησης (3.1.2)

3.6.3 ελάττωμα

Η μη ικανοποίηση μίας απαίτησης (3.1.2) συναφούς προς μία σκοπούμενη ή καθορισμένη χρήση.

3.6.4 προληπτική ενέργεια

Ενέργεια για την εξάλειψη του αιτίου μίας εν δυνάμει μη συμμόρφωσης (3.6.2) ή μίας άλλης εν δυνάμει ανεπιθύμητης κατάστασης.

3.6.5 διορθωτική ενέργεια

Ενέργεια για την εξάλειψη του αιτίου μίας εντοπισθείσας μη συμμόρφωσης (3.6.2) ή μίας άλλης ανεπιθύμητης κατάστασης.

3.6.6 διόρθωση

Ενέργεια για την εξάλειψη μίας εντοπισθείσας μη συμμόρφωσης (3.6.2).

3.6.7 επανεπεξεργασία

Ενέργεια επί ενός μη συμμορφούμενου προϊόντος (3.4.2) με σκοπά να το καταστήσει σύμμορφο προς τις απατήσεις (3.1.2)

3.6.8 επαναδιαβάθμιση

Αλλαγή της κλάσης (3.1.3) ενός μη συμμορφούμενου προϊόντος (3.4.2) με σκοπό να το καταστήσει σύμμορφο προς απαιτήσεις (3.1.2) οι οποίες διαφέρουν από τις αρχικές.

3.6.9 επισκευή

Ενέργεια επί ενός μη συμμορφούμενου προϊόντος (3.4.2) με σκοπό να το καταστήσει αποδεκτό για τη σκοπούμενη χρήση

3.6.10 αχρήστευση

Ενέργεια επί ενός μη συμμορφούμενου προϊόντος (3.4.2) με σκοπό την παρεμπόδισης της αρχικώς σκοπούμενης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ανακύκλωση, καταστροφή.

3.6.11 συναίνεση αποδέσμευσης

Έγκριση χρήσης ή αποδέσμευσης ενός προϊόντος (3.4.2) το οποίο δεν συμμορφούται προς καθορισμένες απαιτήσεις (3.1.2).

3.6.12 άδεια παρέκκλισης

Έγκριση παρέκκλισης ενός προϊόντος (3.4,2) από τις αρχικώς καθορισθείσες απαιτήσεις (3.1.2) πριν την υλοποίησή του.

3.6.13 αποδέσμευση

Έγκριση μετάβασης στην επόμενη φάση μίας διεργασίας (3.4.1).

3.7 Όροι συναφείς με την τεκμηρίωση

3.7.1 πληροφορίες

Δεδομένα τα οποία έχουν σημασία

3.7.2 έγγραφο

Οι πληροφορίες (3.7.1) και το μέσον στο οποίο περιέχονται.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αρχείο (3.7.6), προδιαγραφή (3.7.3), διαδικαστικό έγγραφο, σχέδιο, έκθεση, πρότυπο.

3.7.3 προδιαγραφή

Έγγραφο (3.7.2) στο οποίο δηλώνονται ρητά οι απαιτήσεις (3.1.2).

3.7.4 εγχειρίδιο για την ποιότητα

Έγγραφο (3.7.2) το οποίο καθορίζει το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας (3.2.3) ενός οργανισμού (3.3.1).

3.7.5 σχέδιο για την ποιότητα

Έγγραφο (3.7.2) το οποίο καθορίζει ποιες διαδικασίες (3.4.5) και ποιοι συνδεόμενοι πόροι πρέπει να εφαρμοσθούν, πότε και από ποιόν σε ένα συγκεκριμένο έργο (3.4.3), προϊόν (3.4.2), διεργασία (3.4.1) ή σύμβαση.

3.7.6 αρχείο

Έγγραφο (3.7.2) στο οποίο δηλώνονται ρητά τα επιτευχθέντα αποτελέσματα ή παρέχεται απόδειξη των δραστηριοτήτων οι οποίες εκτελέστηκαν.

3.8 Όροι συναφείς με την εξέταση

3.8.1 αντικειμενική απόδειξη

Δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν την ύπαρξη ή την αλήθεια κάποιου.

3.8.2 έλεγχος

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης μέσω παρατήρησης και κρίσης συνοδευόμενων, όπως ενδείκνυται, από μετρήσεις, από δοκιμές ή από συγκρίσεις.

3.8.3 δοκιμή

Προσδιορισμός ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών (3.5.1), σύμφωνα με μία διαδικασία (3.4.5).

3.8.4 επαλήθευση

Επιβεβαίωση, μέσω της παροχής αντικειμενικής απόδειξης (3.8.1) ότι έχουν ικανοποιηθεί καθορισμένες απαιτήσεις (3.1.2).

3.8.5 επικύρωση

Επιβεβαίωση, μέσω της παροχής αντικειμενικής απόδειξης (3.8.1), ότι έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις (3.1.2) για μία καθορισμένη σκοπούμενη χρήση ή εφαρμογή.

3.8.6 διεργασία αξιολόγησης της καταλληλότητας

Διεργασία (3.4.1) για να αποδεικνύεται η ικανότητα εκπλήρωσης καθορισμένων απαιτήσεων (3.1.2).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αξιολόγηση της καταλληλότητας επιθεωρητού, αξιολόγηση της καταλληλότητας υλικού.

3.8.7 ανασκόπηση

Δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται για να προσδιορίζεται η καταλληλότητα, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα (3.2.14) του υπό εξέταση αντικειμένου, προκειμένου να επιτυγχάνονται καθορισμένοι αντικειμενικοί σκοποί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Ανασκόπηση από την Διοίκηση, ανασκόπηση τον σχεδιασμού και της ανάπτυξης, ανασκόπηση των απαιτήσεων τον πελάτη και ανασκόπηση μη συμμόρφωσης.

3.9 'Όροι συναφείς με την επιθεώρηση

3.9.1 επιθεώρηση

Συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία (3.4.1) για τη λήψη αποδεικτικού υλικού της επιθεώρησης (3.9.4) και την αντικειμενική αξιολόγησή του, με σκοπό τον προσδιορισμό του βαθμού στον οποίο πληρούνται τα κριτήρια της επιθεώρησης

3.9.2 πρόγραμμα της επιθεώρησης

Σύνολο μίας ή περισσότερων επιθεωρήσεων (3.9.1) οι οποίες έχουν σχεδιασθεί για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα και κατευθύνονται προς έναν καθορισμένο σκοπό.

3.9.3 κριτήρια της επιθεώρησης

Το σύνολο των πολιτικών, των διαδικασιών (3.4.3) ή των απαιτήσεων (3.1.2) που χρησιμοποιούνται ως αναφορά.

3.9.4 αποδεικτικό υλικό της επιθεώρησης

Αρχεία (3.7.6), ρητές δηλώσεις γεγονότων ή άλλες πληροφορίες (3.7.1), συναφή με τα κριτήρια της επιθεώρησης (3.9.3) και επαληθεύσιμα.

3.9.5 ευρήματα της επιθεώρησης

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του συλλεγέντος αποδεικτικού υλικού της επιθεώρησης (3.9.4) ως προς τα κριτήρια της επιθεώρησης (3.9.3).

3.9.6 συμπεράσματα της επιθεώρησης

Το αποτέλεσμα μίας επιθεώρησης (3.9.1) το οποίο δίνεται από την ομάδα επιθεώρησης (3.9.10) ύστερα από την εξέταση των αντικειμενικών σκοπών της επιθεώρησης και όλων των ευρημάτων της επιθεώρησης (3.9.5).

3.9.7 πελάτης της επιθεώρησης

Οργανισμός (3.3.1) ή πρόσωπο το οποίο αιτείται επιθεώρηση (3.9.1).

3.9.8 επιθεωρούμενος

Οργανισμός (3.3.1) υποβαλλόμενος σε επιθεώρηση.

3.9.9 επιθεωρητής

Πρόσωπο το οποίο διαθέτει την αρμοδιότητα (3.9.12) να διενεργεί επιθεώρηση (3.9.1).

3.9.10 ομάδα επιθεώρησης

Ένας ή περισσότεροι επιθεωρητές (3.9.9) οι οποίοι διενεργούν επιθεώρηση (3.9.1).

3.9.11 τεχνικός εμπειρογνώμων

<Επιθεώρηση> Πρόσωπο το οποίο παρέχει εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά το προς επιθεώρηση αντικείμενο.

3.9.12 αρμοδιότητα

Αποδεδειγμένη δυνατότητα εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων.

3.10 Όροι συναφείς με την διασφάλιση της ποιότητας διεργασιών μέτρησης

3.10.1 σύστημα ελέγχου μέτρησης

Σύνολο αλληλοεξαρτώμενων ή αλληλοεπιδρώντων στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη μετρολογικής επιβεβαίωσης (3.10.3) και διαρκούς ελέγχου των διεργασιών μέτρησης (3.10.2).

3.10.2 διεργασία μέτρησης

Το σύνολο των λειτουργιών για τον προσδιορισμό της τιμής ενός μεγέθους.

3.10.3 μετρολογική επιβεβαίωση

Το σύνολο των λειτουργιών οι οποίες απαιτούνται για να εξασφαλίζεται ότι ένας εξοπλισμός μέτρησης (3.10.4) συμμορφούται προς τις απαιτήσεις (3.1.2) για την σκοπούμενη χρήση του.

3.10.4 εξοπλισμός μετρήσεων

Όργανο μέτρησης λογισμικό, πρότυπο μέτρησης υλικό αναφοράς ή βοηθητικές συσκευές ή συνδυασμός αυτών που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση μίας διεργασίας μέτρησης (3.10.2).

3.10.5 μετρολογικό χαρακτηριστικό

Χαρακτηρίζουσα ιδιότητα η οποία μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα μίας μέτρησης.

3.10.6 μετρολογική λειτουργία

Λειτουργία, με οργανωτική ευθύνη, για τον ορισμό και την θέση σε εφαρμογή του συστήματος ελέγχου μέτρησης (3.10.1).

Μετάφραση ΕΛΟΤ ©

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.