Αναζήτηση / Search

  
Πρότυπο ISO 9001:2000 - Θεμελιώδεις Αρχές
Πρότυπο ISO 9001:2000 - Θεμελιώδεις Αρχές
Πρότυπο ISO 9001:2000 - Θεμελιώδεις Αρχές
Πρότυπο ISO 9001:2000 - Θεμελιώδεις Αρχές
Πρότυπο ISO 9001:2000 - Θεμελιώδεις Αρχές
Πρότυπο ISO 9001:2000 - Θεμελιώδεις Αρχές
Πρότυπο ISO 9001:2000 - Θεμελιώδεις Αρχές

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

  1. Εστίαση στον Πελάτη
  2. Ηγεσία
  3. Συμμετοχή του Ανθρώπινου Δυναμικού
  4. Προσέγγιση με βάση τη Διεργασία
  5. Σύστημα Διοίκησης με βάση τις Διεργασίες
  6. Συνεχής Βελτίωση
  7. Λήψη αποφάσεων βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα
  8. Αμοιβαίως επωφελείς σχέσεις με προμηθευτές

Ποιότητα είναι ο βαθμός ικανοποίησης των απαιτήσεων από ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών. Η ποιότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πτωχή, καλή ή εξαιρετική. «Εγγενές» σε αντίθεση με το «επίκτητο» σημαίνει αυτό που βρίσκεται μέσα σε κάτι, κυρίως ως μόνιμο χαρακτηριστικό.

Απαίτηση είναι η ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται, εξυπακούεται γενικά ή είναι υποχρεωτική. «Εξυπακούεται γενικά» σημαίνει ότι είναι συνήθεια ή κοινή πρακτική για τον Οργανισμό, τους πελάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ότι η εν λόγω ανάγκη ή προσδοκία εξυπακούεται.

Ικανοποίηση Πελάτη είναι η αντίληψη του πελάτη για το βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεών του.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το σύστημα διαχείρισης για την διοίκηση και τον έλεγχο του Οργανισμού σε σχέση με την ποιότητα.

Πολιτική Ποιότητας είναι το σύνολο των προθέσεων και η κατεύθυνση του Οργανισμού σε σχέση με την ποιότητα, όπως εκφράζεται επισήμως από την ανώτατη Διοίκηση.

Σκοπός Ποιότητας είναι η επιδίωξη ή πρόθεση σε σχέση με την ποιότητα.

Ανωτάτη Διοίκηση είναι το άτομο ή ομάδα ατόμων, που διοικούν και ελέγχουν έναν Οργανισμό στο υψηλότερο επίπεδο.

Σχεδιασμός της Ποιότητας είναι το μέρος της διαχείρισης ποιότητας, που εστιάζεται στον καθορισμό των στόχων ποιότητας και καθορίζει τις αναγκαίες λειτουργικές διεργασίες και τα σχετικά μέσα για την εκπλήρωση των στόχων ποιότητας.

Βελτίωση της Ποιότητας είναι το μέρος της διαχείρισης ποιότητας, που εστιάζεται στην αύξηση της ικανότητας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ποιότητας.

Συνεχής Βελτίωση είναι η επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα για την αύξηση της ικανότητας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων.

Αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός υλοποίησης των σχεδιασμένων ενεργειών και επίτευξη των προσχεδιασμένων αποτελεσμάτων.

Αποδοτικότητα είναι η σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν και των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν.

Περιβάλλον εργασίας είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελείται η εργασία. Οι συνθήκες περιλαμβάνουν φυσικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία, συστήματα αναγνώρισης, εργονομία, ατμόσφαιρα).

Διεργασία είναι μια σειρά αλληλένδετων ή αλληλεπιδρουσών δραστηριοτήτων που μετατρέπουν τις εισροές (δεδομένα) ή εκροές (αποτελέσματα).

Προϊόν είναι το αποτέλεσμα διεργασίας.

Διαδικασία είναι ένας καθορισμένος τρόπος για την υλοποίηση δραστηριότητας ή διεργασίας.

Επαλήθευση είναι η επιβεβαίωση, μέσω της παροχής αντικειμενικών αποδείξεων, ότι οι καθορισμένες απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί.

Επικύρωση είναι η επιβεβαίωση, μέσω της παροχής αντικειμενικών αποδείξεων, ότι οι απαιτήσεις για συγκεκριμένη χρήση ή εφαρμογή έχουν ικανοποιηθεί.

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.