Αναζήτηση / Search

  
Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής - 1990
Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής - 1990
Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής - 1990
Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής - 1990
Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής - 1990
Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής - 1990
Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής - 1990

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1ο

Συνιστάται Πανελλαδικό Σωματείο με επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ» με έδρα την Αθήνα, το οποίο θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος για λόγους συντομίας ΕΛΕΤ.

Άρθρο 2ο

Σκοποί του σωματείου είναι:

 1. Η προώθηση της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα και η προαγωγή της τηλεϊατρικής έρευνας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές προς εξυπηρέτηση των σκοπών Υγείας.
 2. Η ανάπτυξη δεσμών και συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα της τηλεϊατρικής.
 3. Η ενίσχυση και ενθάρρυνση της ειδικής εκπαίδευσης επιστημόνων στον τομέα της Τηλεϊατρικής.
 4. Η επιστημονική ανάπτυξη και εξέλιξη των μελών του Σωματείου.

Άρθρο 3ο

Η πραγματοποίηση των στόχων του Σωματείου επιτυγχάνεται με τα παρακάτω μέσα που αναφέρονται ενδεικτικά:

 1. Με την οργάνωση Ημερίδων, Συνεδρίων και Σεμιναρίων σχετικών με την Τηλεϊατρική.
 2. Με την συμμετοχή σε φορείς της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας με ανάλογους σκοπούς, την επιδίωξη επιστημονικών ανταλλαγών και την ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφοριών κ.λ.π.
 3. Με την ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας, όπως έκδοση περιοδικού, βιβλίων, μεταφράσεις αλλοδαπών επιστημονικών έργων και άρθρων και τη δημιουργία Βιβλιοθήκης και Βιντεοθήκης κ.λ.π.
 4. Με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και κοινωνικών συναντήσεων .
 5. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσον που δεν αναφέρεται ειδικά στο Καταστατικό μέσα στα πλαίσια του Νόμου και της μέχρι σήμερα πρακτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΠΟΡΟΙ

΄Αρθρο 4ο

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ γίνονται όσοι επιστήμονες Α.Ε.Ι. σχετίζονται με την αξιοποίηση των Μ.Μ.Ε. και των Η/Υ στο χώρο της Υγείας.
 2. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης άτομα που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή εργάστηκαν με ζήλο υπέρ των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και στερούνται ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Εχουν δικαίωμα λόγου και συμμετοχής στις συζητήσεις.
 3. ΦΙΛΟΙ του Σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν τους σκοπούς του και να παρακολουθούν τις δραστηριότητές του, χωρίς να είναι μέλη.
 4. ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ μπορούν να είναι και τεχνικοί οι οποίοι μετά πενταετή θητεία μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας να ονομάζονται τακτικά.

Άρθρο 5ο

Η εγγραφή τακτικών μελών γίνεται με την υποβολή γραπτής αίτησης του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. του Σωματείου και την καταβολή ποσού 5.000 δρχ. για δικαιώματα εγγραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίασή του.

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να εφεσιβάλει τυχόν απορριπτική απόφαση του Δ.Σ. στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την απόρριψη της αίτησης.

Άρθρο 6ο

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται αν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και να λαμβάνουν μέρος σε κάθε διαδικασία που αφορά στο Σωματείο και στα συμφέροντα των μελών.

Για να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα, τα μέλη, πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Οι ασθενείς και οι στρατευμένοι θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένα μέλη σε όλη τη διάρκεια της ασθένειας ή της θητείας.

Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν με την εγγραφή τους ως δικαίωμα εγγραφής δρχ. 5000 και δρχ. 4000 ως ετήσια συνδρομή.

Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου, να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, να μην γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημίας του Σωματείου ή των μελών του και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 7ο

Το μέλος διαγράφεται:

 1. Αν παραιτηθεί εγγράφως προς το Δ.Σ. μετά παρέλευση 2 μηνών από την υποβολή της παραίτησης. Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται να εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για ολόκληρο το έτος.
 2. Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδρομές του για 2 χρόνια. Αν οι οφειλόμενες συνδρομές καταβληθούν επανακτά την ιδιότητα του μέλους, η οποία θεωρείται ότι ουδέποτε χάθηκε.

Άρθρο 8ο

Τα μέλη των οποίων η συμπεριφορά είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του σωματείου, τα οποία δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του σωματείου, ή γενικά οι πράξεις τους μπορεί να επιφέρουν βλάβη στο σωματείο, υποβάλλονται στις ακόλουθες κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης:

 1. Γραπτή επίπληξη που επιβάλλεται από το Δ.Σ.
 2. Προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα έτος
 3. Οριστική διαγραφή

Οι δύο τελευταίες κυρώσεις επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. Προηγουμένως το Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει εγγράφως το μέλος σε απολογία.

Άρθρο 9ο

Οι πόροι του Σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ είναι: 1) οι ετήσιες συνδρομές των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής , 2) οι συνδρομές των Φίλων του Σωματείου και 3) τα εισοδήματα που προέρχονται από την περιουσία του Σωματείου.

ΕΚΤΑΚΤΟΙ είναι: 1) έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. για συγκεκριμένη αιτία, 2) οι εισφορές, δωρεές, κληρονομίες ή κληροδοσίες, 3) οι εισπράξεις από την οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων, 4) οικονομική ενίσχυση από το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 5)κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 10ο

Ανώτατο όργανο διοικήσεως και εποπτείας του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται έγκυρα είναι υποχρεωτικές για όλους.

Στις Γενικές Συνελεύσεις παρίστανται όλα τα τακτικά και επίτιμα μέλη εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.

Άρθρο 11ο

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες και συγκαλούνται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σχετική πρόσκληση προς τα μέλη, στην οποία περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν αρχίσει η συζήτηση, η Γ.Σ. εκλέγει με πλειοψηφία των παρόντων τον Πρόεδρο που διευθύνει την συζήτηση και ένα πρακτικογράφο που είναι υπεύθυνος για την διατύπωση των πρακτικών.

Άρθρο 12ο

Η Τακτική Συνέλευση είναι ετήσια Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Νοεμβρίου.

Η Συνέλευση κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ., αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού, για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του σωματείου . Επίσης, εκλέγει εφορευτική επιτροπή από τρία μέλη για την διενέργεια εκλογών του νέου Δ.Σ. σε 15 ημέρες, εφόσον λήγει η θητεία του προηγουμένου.

Άρθρο 13ο

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται:

 1. Όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.
 2. Μετά από έγγραφη αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους ή τα θέματα για τα οποία είναι επιβεβλημένη η σύγκλιση της Συνέλευσης, τα οποία αποτελούν και τα θέματα της Συνέλευσης αυτής.Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται.

Άρθρο 14ο

Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά πλέον ενός από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, εκτός εάν απαιτείται αυξημένη απαρτία κατά τις διατάξεις του καταστατικού.

Για την λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι χωρίς διατυπώσεις την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα, οπότε θεωρείται σε απαρτία με όσους είναι παρόντες.

Πριν από κάθε Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ο Πρόεδρος υποχρεούται να αναγνώσει τα πρακτικά της προηγούμενης Συνέλευσης.

Άρθρο 15ο

Το σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και δύο μέλη.

Τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

 1. Να διοικεί το σωματείο και να το εκπροσωπεί δια του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος δια του Αντιπροέδρου, σε οποιοδήποτε Δικαστήριο ή Δημόσια Αρχή, καθώς και έναντι φυσικών ή νομικών προσώπων.
 2. Να υλοποιεί τους σκοπούς του σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και της νομοθεσίας και να εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
 3. Να συγκαλεί τα μέλη σε τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
 4. Να συντάσσει τον προϋπολογισμό, ισολογισμό καιτ ην έκθεση πεπραγμένων του Σωματείου και να τα υποβάλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.
 5. Μπορεί κατά την κρίση του να συγκροτεί ομάδες εργασίας και επιτροπές για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται τακτικά μέλη που διατηρούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Άρθρο 16ο

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται κατά την διαδικασία των άρθρων 24-28 είναι διετής και αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας των εκλογών.

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε σώμα μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου ή συνδυασμού και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό και Ειδικό Γραμματέα και Ταμία.

Η ευθύνη του Δ.Σ. αρχίζει από την ημέρα της συγκρότησής του σε σώμα και υποχρεούται να παραλάβει την Διοίκηση μέσα σε τρεις ημέρες από την συγκρότησή του. Το προηγούμενο Δ.Σ. είναι υπεύθυνο μέχρι αυτή την παράδοση και είναι υποχρεωμένο να κατατοπίσει το νέο Δ.Σ. για τις υποθέσεις του Σωματείου.

Άρθρο 17ο

Για την συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. απαιτείται κατά την πρώτη σύγκλιση η παρουσία όλων των συμβούλων που εκλέχτηκαν. Σε περίπτωση που οι παρόντες είναι λιγότεροι η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε τρεις ημέρες οπότε το συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απαρτία πέντε παρόντων.

Η εκλογή των αξιωμάτων γίνεται από την πλειοψηφία των παρόντων με μυστική ψηφοφορία.

Σε περίπτωση παραιτήσεως μελών του Δ.Σ. οι θέσεις καλύπτονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των επτά χωρίς δυνατότητα κάλυψης από αναπληρωματικά μέλη, τότε το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή εφορευτικής επιτροπής και προκήρυξη εκλογών.

Άρθρο 18ο

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές γίνονται μία φορά το μήνα και οι έκτακτες όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί από τρία μέλη του Δ.Σ.

Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο.

Στην αρχή κάθε συνεδρίασης διαβάζονται και υπογράφονται από τους παρόντες τα πρακτικά της προηγούμενης.

Άρθρο 19ο

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τεσσάρων μελών, μεταξύ των οποίων του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα σε δέκα συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από την πρώτη μετά την έκπτωση Γ.Σ.

Η θέση που κενώθηκε καλύπτεται από τον πρώτο αναπληρωματικό.

Άρθρο 20ο

Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι:

 1. Εκπροσωπεί το σωματείο στα Δικαστήρια και στις άλλες αρχές.
 2. Επιμελείται για την εφαρμογή του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ.
 3. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύει και καθορίζει μαζί με τον Γραμματέα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 4. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα έγγραφα του σωματείου.
 5. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα και τον Ταμία όλες τις αποδείξεις και τα παραστατικά δαπανών του σωματείου.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε αδυναμία του τελευταίου ο Γραμματέας.

Άρθρο 21ο

Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα είναι:

1. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του σωματείου.

2. Τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

Α- Μητρώο μελών κατά κατηγορία

Β- Πρωτόκολλο και αρχείο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων

Γ- Βιβλίο αποφάσεων και πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Δ- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα αφορούν στη διεκπεραίωση ειδικής γραμματειακής εργασίας που καθορίζεται από το Δ.Σ. Επίσης, αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 22ο

Τα καθήκοντα του ταμία είναι:

 1. Εισπράττει κάθε χρηματικό έσοδο υπέρ του σωματείου υπογράφοντας σχετική απόδειξη που φέρει την σφραγίδα του σωματείου
 2. Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες οι οποίες υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 3. Τηρεί βιβλίο ταμείου και κρατεί σε ιδιαίτερο φάκελλο όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών και διπλότυπα εισπράξεων.
 4. Καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό τα χρηματικά διαθέσιμα του σωματείου και κρατεί μόνον ένα ποσόν για τις τρέχουσες ανάγκες.

Οταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει άλλο μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 23ο

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρησης του σωματείου ανατίθεται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που υποβάλλει τη σχετική έκθεση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Μέλη της μπορούν να εκλεγούν τακτικά μέλη του σωματείου που διατηρούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 24ο

Η ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών μελών γίνεται με εκλογές που διεξάγονται κάθε διετία.

Η οργάνωση και διενέργεια εκλογών γίνεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που αντιστοιχεί στο έτος διενέργειας εκλογών.

Δεν μπορούν να είναι μέλη της εφορευτικής επιτροπής όσοι είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 25ο

Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων για οποιοδήποτε αξίωμα υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή εγγράφως δέκα ημέρες πριν από την διενέργεια των εκλογών.

Οι εκλογές διεξάγονται στα γραφεία του σωματείου από την ανατολή μέχρι την δύση του ήλιου.

Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να παρευρίσκονται στον χώρο των εκλογών.

Το εκλογικό υλικό μοιράζεται εξίσου στους υποψηφίους σε ποσότητα που κρίνει η εφορευτική επιτροπή.

Η εφορευτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρατείνει την ψηφοφορία κατά μία ώρα εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο.

Άρθρο 26ο

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη του σωματείου εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.

Η άσκηση ψηφοφορίας είναι μυστική.

Άρθρο 27ο

Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική. Οι έδρες του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο που είναι υποψήφιος.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες καταλαμβάνονται από τους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί υποψηφίων η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλους τους υποψηφίους και για όλα τα αξιώματα θέτοντας τα ονόματα σε αλφαβητική σειρά.

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει από ένα έως επτά υποψηφίους του ψηφοδελτίου για το Δ.Σ. και ένα έως τρεις για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Το σημείο της ψήφου είναι σταυρός με μαύρο ή μπλε μελάνι μπροστά ή πίσω από το όνομα του υποψηφίου.

Άρθρο 28ο

Μετά την ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων και συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρονται οι ψήφοι που πήρε κάθε συνδυασμός και ο κάθε υποψήφιος.

Ενστάσεις υποβάλλονται σ’όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τους παρευρισκομένους υποψηφίους, που εκδικάζονται αμέσως από την εφορευτική επιτροπή ή οποία εκδίδει προσωρινή απόφαση.

Η Εφορευτική Επιτροπή δεματοποιεί τα ψηφοδέλτια και τα παραδίδει μαζί με το πρακτικό στον Πρόεδρο που θα προέλθει από την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29ο

Το σωματείο διαλύεται:

 1. Mε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά γι αυτό τον σκοπό. Σ΄ αυτή πρέπει να παρευρίσκονται τα μισά από τα τακτικά μέλη και η σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων. Οταν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από δύο μήνες.
 2. Αυτοδικαίως όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των είκοσι (20).

Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου ορίζεται τριμελής εκκαθαριστική επιτροπή είτε από την Γ.Σ. (1η περίπτωση) είτε από το Δ.Σ. (2η περίπτωση) με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας του σωματείου. Η περιουσία αυτή δεν διανέμεται στα μέλη του αλλά διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ. για την προαγωγή της επιστήμης της ψυχολογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30ο

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι αυτό τον σκοπό. Η Συνέλευση αυτή είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά πλέον ενός από τα τακτικά μέλη του σωματείου και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων.

Για την μεταβολή των σκοπών του σωματείου απαιτείται η παρουσία και συναίνεση όλων των τακτικών μελών.

Άρθρο 31ο

Το σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ».

Άρθρο 32ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό καθορίζεται από την Γ.Σ. σύμφωνα με την νομοθεσία περί σωματείων.

Άρθρο 33ο

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα συζητήθηκε και εγκρίθηκε στις 10-10-1990 κατ’ άρθρο και στο σύνολό του σε καταστατική Γενική Συνέλευση από τα μέλη του σωματείου που υπογράφουν παρακάτω σύμφωνα με το νόμο.

Το καταστατικό θα ισχύει από την δημοσίευσή του στο τηρούμενο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 10-10-1990

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ονοματεπώνυμο

 1. Χαράλαμπος Προυκάκης
 2. Δημήτριος Τσαντούλας
 3. Δημήτριος Σωτηρίου
 4. Θωμάς Δούσκας
 5. Δημήτριος Παπαβασιλείου
 6. Βασίλειος Φέτσης
 7. Μιχαήλ Τσαγκάρης
 8. Γεώργιος Μαλαχίας
 9. Μιλτιάδης Ευθυμιάδης
 10. Δημήτριος Καραγιάννης
 11. Γεώργιος Σιδέρης
 12. Αθανάσιος Ρισβάνης
 13. Κωνσταντίνος Μπούρας
 14. Παναγιώτης Χλωροκώστας
 15. Εμμανουήλ Παπαδοφραγκάκης
 16. Ιωάννης Αγγελόπουλος
 17. Βασιλική Σιάτερλη
 18. Γεώργιος Βαρουχάκης
 19. Γεώργιος Παπαδάκης
 20. Κωνσταντίνος Γεωργούσης
 21. Εμμανουήλ Ζαχαριάδης
 22. Φίλιππος Παλαμίδας
 23. Λάμπρος Τσιρογιάννης
 24. Δαμιανός Τσιλίκας
 25. Δημήτριος Αλεξίου
 26. Νικόλαος Μπεχράκης

Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.